DZIEDZICTWO AKADEMICKIE I HISTORIA NAUKI, cykl wykładów Muzeum UW oraz SMU

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego i Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych mają zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na inaugurację cyklu spotkań DZIEDZICTWO AKADEMICKIE I HISTORIA NAUKI, która odbędzie się 30 stycznia 2019 roku, o godzinie 16:30 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (Krakowskie Przedmieście 32)

WYKŁAD PT. „MUZEA UNIWERSYTECKIE NA ROZDROŻU” WYGŁOSI PROF. STANISŁAW WALTOŚ

Prof. Stanisław Waltoś jest jednym z najwybitniejszych polskich prawników oraz specjalistą z zakresu prawa karnego procesowego. Od początku swej kariery naukowej jest związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Członek Polskiej Akademii Umiejętności oraz Polskiej Akademii Nauk, członek honorowy SMU (od 2017), Prof. honorowy UJ, autor tłumaczenia obu wersji Kodeksu Etyki ICOM dla Muzeów, współautor projektu ustawy o muzeach z 1996; członek ICOM i wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego ICOM. W latach 1977-2011 pełnił funkcję dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego (2011) i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2004). Laureat V edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora przyznanej mu przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy za troskę o dobro kultury polskiej, przejawiającą się w konsekwentnych działaniach zmierzających do umacniania pozycji Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także za rozsławianie i promocję dorobku polskiej kultury w świecie.

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze Stowarzyszeniem Muzeów Uczelnianych przygotowało cykl wykładów na temat dziedzictwa akademickiego i historii nauki. Uczelnie wyższe są żywym, niezwykle dynamicznym organizmem, swoistym mikrokosmosem, którego ewolucję, zmienność i rozwój wyznaczają kolejne roczniki studentów otrzymujących indeksy oraz absolwentów a w sferze nieosobowej – coraz bardziej dynamiczny postęp nauki i techniki. One właśnie stanowią przedmiot zainteresowania muzeów uczelnianych, od stuleci spełniających istotną rolę w kultywowaniu i promowaniu historii nauki. Uczelnie wyższe, których główną misją jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych, od wieków są ważnym ogniwem ciągłości tradycji intelektualnej i kulturowej. Funkcjonujące w ich strukturach muzea, jako strażnicy wytworzonego przez placówki naukowe dziedzictwa nauki, podkreślają rolę, tradycję i wartości danej Alma Mater, a zarazem stają się uczestnikami „wielkiej światowej rodziny muzealnej”. W XXI wieku – najbardziej dynamicznym pod względem rozwoju muzealnictwa światowego – uczelnie wyższe podejmują liczne inicjatywy powoływania jednostek muzealnych. Zjawisko to obserwowane jest również w Polsce, a jego zasięg i intensywność spowodowały w ostatnich latach ogromną potrzebę zrzeszenia polskiego środowiska muzeów uczelnianych. Muzea Uczelniane uświadamiają społeczeństwu znaczenie dziedzictwa akademickiego jako ważnego wyznacznika tożsamości narodowej. Propagują potrzebę ochrony zabytków materialnych i niematerialnych związanych z dziedzictwem akademickim; podejmują współpracę z instytucjami państwowymi, placówkami naukowymi, muzeami oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą; organizują konferencje, szkolenia, seminaria, prelekcje, wystawy i konkursy. Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych działa na rzecz rozwoju muzeów uczelnianych oraz zachowania dziedzictwa akademickiego poprzez jego ochronę, upowszechnianie, promocję, a także wspieranie gromadzenia, dokumentowania i konserwacji zabytków, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność informacyjną, propagując ideę muzealnictwa uczelnianego na terenie Polski i poza jej granicami.

Ekspozycja muzealna będzie tego dnia otwarta do godziny 19:00.