Sala Tradycji Akademii Sztuki Wojennej

Sala Tradycji Akademii Sztuki Wojennej
al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa
tel. 261-814-016 lub 261-814-628 (biuro przepustek)
sekretariat.aszwoj@akademia.mil.pl

www.akademia.mil.pl

wstęp bezpłatny
wtorek, piątek: 10.00–14.00
poniedziałek – piątek: 07.30–15.30

Opiekun: mjr Sebastian Kostecki (261-814-686)
Wszystkie eksponaty znajdują się w Sali Tradycji od początku istnienia Akademii Sztuki Wojennej, czyli od 1 października 2016 roku.

Sala Tradycji Akademii Sztuki Wojennej

1 października 2016 r. rozpoczęła funkcjonowanie Akademia Sztuki Wojennej, powołana Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (Dz. U. z dn. 24 czerwca 2016 r., poz. 906). Uczelnia jest spadkobierczynią dokonań poprzednich placówek, nadal kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów, instytucji wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa. Młodzież cywilną przygotowuje do zadań publicznych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz systemu reagowania kryzysowego.

Akademia Sztuki Wojennej jest przede wszystkim kontynuatorką tradycji Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej (1820-1831) oraz Wyższej Szkoły Wojennej (1919-1946). Zachowując dziedzictwo pokoleń, Akademia Sztuki Wojennej wytycza nowe kierunki rozwoju myśli wojskowej poprzez prowadzenie innowacyjnych badań, wysoką jakość kształcenia oraz wykorzystanie współczesnej wiedzy i praktyki sztuki wojennej, odpowiadając tym samym na aktualne i przyszłe potrzeby Sił Zbrojnych. Ponadto, Uczelnia przyczynia się do rozwoju i utrwalenia bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i NATO poprzez działalność ekspercką oraz badania w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, a także kształtowanie postaw patriotycznych i poszanowanie tradycji narodowych. Zadania te Uczelnia realizuje opierając się na najwyższych wartościach etycznych i obywatelskich, takich jak: dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy, patriotyzm, rzetelność, otwartość na nowe idee i poszanowanie człowieka.

Kształcenie w ramach systemu doskonalenia zawodowego oficerów SZ RP odbywa się w Wydziale Wojskowym, którego potencjał stanowią w głównej mierze nauczyciele akademiccy będący w służbie czynnej, charakteryzujący się wysoką jakością przygotowania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego.

Akademia realizują także kształcenie cywilne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studiach podyplomowych.  Proces dydaktyczny prowadzony jest przez trzy wydziały akademickie: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Wydział Zarządzania i Dowodzenia oraz Wydział Wojskowy.

W strukturach Akademii znajduje się jedyne w Polsce i jedno z najnowocześniejszych w Europie Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, specjalistyczne Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, a także Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, stanowiące ośrodek analiz i ekspertyz na potrzeby organów władzy publicznej.

Do dyspozycji studentów są przeznaczone nowoczesne sale wykładowe i laboratoria, 12 sal konferencyjnych, zinformatyzowana biblioteka z blisko milionem woluminów, czytelnia internetowa, blisko 1000 miejsc hotelowo-internatowych, stołówka akademicka, restauracja oraz bogata infrastruktura sportowa: hale sportowe, kryty basen, sauna, siłownia, stadion sportowy z bieżnią lekkoatletyczną i korty tenisowe. Studenci Akademii mogą uczestniczyć także w wymianie partnerskich uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus +.