STATUT

STATUT STOWARZYSZENIA MUZEÓW UCZELNIANYCH

Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
1. Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zrzeszeniem
dobrowolnym, samorządnym i trwałym, działającym na podstawie przepisów Ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 79 poz. 855
z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku O działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873).
2. Stowarzyszenie działa pod nazwą Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych.
3. Siedzibą stowarzyszenia jest Warszawa.
4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie
może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony.
6. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci według zatwierdzonego wzoru.
7. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
8. Stowarzyszenie jest upoważnione do prowadzenia działalności gospodarczej. Zysk
uzyskany z prowadzonej działalności jest przeznaczony w całości na cele statutowe stowarzyszenia.
Rozdział II
Cele i działalność Stowarzyszenia
§2
Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju muzeów uczelnianych oraz
zachowania dziedzictwa akademickiego w sensie materialnym i niematerialnym, w szczególności
zaś:
a) ochrona, upowszechnianie i promocja dziedzictwa akademickiego;
b) wspieranie gromadzenia, dokumentowania i konserwacji zabytków związanych
z dziedzictwem akademickim;
c) wspieranie statutowej działalności muzeów uczelnianych;
d) koordynowanie prac nad zachowaniem i propagowaniem dziedzictwa polskich muzeów
uczelnianych;
e) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych nad historią i stanem zachowania dziedzictwa
akademickiego;
f) podejmowanie inicjatyw o charakterze naukowym, dydaktycznym i popularyzatorskim;
g) współpraca z organizatorami muzeów uczelnianych wchodzących w skład Stowarzyszenia.
§3
Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez:
a) uświadamianie społeczeństwu znaczenia dziedzictwa akademickiego jako ważnego
wyznacznika tożsamości narodowej;
b) propagowanie potrzeby ochrony zabytków materialnych i niematerialnych związanych
z dziedzictwem akademickim;
c) podejmowanie współpracy z instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi, placówkami
naukowymi, muzeami oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą w zakresie
objętym celami statutowymi Stowarzyszenia;
d) organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów, prelekcji, wystaw, konkursów i innych
imprez w kraju i za granicą;
e) promowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania i administrowania muzeami
uczelnianymi;
f) inicjowanie działań mających na celu promocję muzeów uczelnianych;
g) wspieranie i prowadzenie działalności wydawniczej;
h) upowszechnianie wiedzy o celach i działalności Stowarzyszenia;
i) prezentowanie opinii, potrzeb oraz postulatów muzeów uczelnianych.
§4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników etatowych.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§5
Stowarzyszenie składa się z członków:
– zwyczajnych
– honorowych
– wspierających
– instytucjonalnych.
§6
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy pracownik muzeum działającego
w strukturze uczelni wyższej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Członków zwyczajnych przyjmuje na podstawie pisemnych deklaracji Zarząd Główny. Tekst
deklaracji ustala Zarząd Główny.
§7
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
a) przyczyniania się do realizacji celów Stowarzyszenia;
b) brania udziału w zebraniach i pracach Stowarzyszenia;
c) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
d) opłacania składek członkowskich.
§8
1. Walne Zgromadzenie Członków może przyznać godność Członka Honorowego
Stowarzyszenia osobie fizycznej w uznaniu zasług na polu działalności prowadzonej przez
Stowarzyszenie bądź wsparcia jakiego udziela Stowarzyszeniu.
2. Godność Członka Honorowego Stowarzyszenia przyznaje się na drodze uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków, podjętej zwykłą większością głosów, na wniosek Zarządu
Głównego.
3. Członkowie Honorowi korzystają z wszelkich praw członków zwyczajnych, są natomiast
zwolnieni z obowiązku opłacania składek.
§9
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która
wspiera Stowarzyszenie poprzez uiszczanie na jego rzecz ustalonych składek bądź dotacji
lub udziela pomocy w innej formie.
2. Członkowie wspierający zostają przyjęci w poczet Stowarzyszenia w drodze złożenia
pisemnych deklaracji, na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej zwykłą
większością głosów.
3. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi działają w Stowarzyszeniu
za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli.
4. Członkowie wspierający korzystają z wszelkich praw członków zwyczajnych za wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego.
§10
1. Członkiem instytucjonalnym Stowarzyszenia może zostać organizator muzeum na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Członkowie instytucjonalni zostają przyjęci w poczet Stowarzyszenia w drodze złożenia
pisemnych deklaracji, na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej zwykłą
większością głosów.
3. Członkowie instytucjonalni działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem jednego
upoważnionego przedstawiciela.
4. Członkowie instytucjonalni korzystają z praw Członków Wspierających.
§11
Członkom Stowarzyszenia przysługuje prawo:
a) uczestniczenia w zjazdach, zebraniach, konferencjach i innych wydarzeniach
organizowanych przez Stowarzyszenie;
b) korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego (w zakresie określonym
w statucie i prawie powszechnym);
c) korzystania ze zbiorów, urządzeń i środków będących w dyspozycji Stowarzyszenia;
d) otrzymywania wydawnictw Stowarzyszenia na prawach określonych przez Zarząd
Główny;
e) korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności
na rzecz realizacji jego celów;
f) korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
§12
1. Członkostwo zwyczajne ustaje w czterech przypadkach: dobrowolnego wystąpienia, skreślenia,
wykluczenia lub śmierci.
2. Wystąpienie następuje na wniosek członka i potwierdzane jest przez Zarząd Główny.
3. Skreślenia z listy dokonuje Zarząd Główny z powodu nieopłacania składki członkowskiej lub
niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia w okresie przekraczającym 12 miesięcy. Od tej
decyzji przysługuje skreślonemu prawo odwołania, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji, do
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Osoby skreślone z listy członków
Stowarzyszenia mogą być ponownie na nią wpisane po uregulowaniu wszelkich zaległości
w opłacaniu składek.
4. Wykluczenie członka przez Zarząd Główny jest karą za działalność na szkodę Stowarzyszenia,
bądź nieprzestrzeganie postanowień statutu lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem
sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych. Od tej decyzji przysługuje
wykluczonemu prawo odwołania, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji, do Walnego
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Osoby wykluczone ze Stowarzyszenia mogą się
ubiegać o ponowne członkostwo po upływie 2 lat od daty wykluczenia.
5. Ustanie członkostwa na skutek śmierci następuje na podstawie informacji rodziny lub
zamieszczonego w prasie nekrologu.
§13
Członkostwo wspierające ustaje w razie skreślenia przez Zarząd Główny z powodu nieopłacenia
zadeklarowanej składki członkowskiej za okres ponad 12 miesięcy lub utraty osobowości prawnej.
W stosunku do członków wspierających będących osobami fizycznymi stosuje się odpowiednie
postanowienia pkt. 2-5 §12.
§14
Zapisy § 13 stosuje się odpowiednio do Członkostwa instytucjonalnego.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§15
1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków
b) Zarząd Główny
c) Komisja Rewizyjna
§16
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, poza wyjątkami przewidzianymi w statucie, zapadają
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania. Na wniosek członka władz Stowarzyszenia
głosowanie może być utajnione.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują
pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można
powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§17
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku kalendarzowym lub częściej,
na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/2 członków Stowarzyszenia.
Zarząd powiadamia wszystkich członków o terminie, miejscu i propozycjach porządku
obrad Zgromadzenia poprzez wysłanie zaproszeń drogą pocztową lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej, co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. W przypadku wniosku Komisji Rewizyjnej lub 1 / 2 członków Stowarzyszenia Zarząd
zwołuje zebranie w ciągu 14 dni , wyznaczając termin Zgromadzenia nie wcześniej niż po
upływie 30 dnia od dnia zwołania i nie później niż w terminie 45 dni.
4. Dla ważności obrad Walnego Zgromadzenia Członków konieczna jest obecność co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania. Jeżeli w pierwszym terminie Walnego
Zgromadzenia nie zbierze się ponad połowa członków, Zarząd ogłasza drugi termin,
w którym Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować bez względu na liczbę
uczestników.
5. W Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni oraz
członkowie honorowi oraz – z głosem doradczym – członkowie wspierający, instytucjonalni
i zaproszeni goście.
6. Pracami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje każdorazowo wybierany
Przewodniczący. Wybór Przewodniczącego przeprowadza Prezes Stowarzyszenia.
§18
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia;
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c) wybór Prezesa, członków Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej;
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
e) uchwalanie zmian Statutu;
f) zatwierdzanie i zmienianie regulaminów władz naczelnych Stowarzyszenia oraz
regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków;
g) podejmowanie uchwał o nadaniu lub pozbawieniu godności członka honorowego;
h) ustalanie wysokości składek członkowskich;
i) wykluczanie ze Stowarzyszenia w przypadkach określonych w § 12;
j) podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia.
2. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa i członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej wymaga
bezwzględnej większości głosów (50% + 1 głos) przy obecności co najmniej połowy
członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na liczebność uczestników
w drugim terminie.
§19
1. Zarząd Główny składa się z 5 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne
Zgromadzenie.
2. Zarząd składa się z:
a) Prezesa
b) Wiceprezesa
c) Wiceprezesa
d) Sekretarza
e) Skarbnika
3. Zarząd Główny konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
4. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia oraz kierowanie działalnością
Stowarzyszenia zgodnie ze statutem, uchwałami i wytycznymi Walnego
Zgromadzenia Członków;
b) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
e) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
f) skreślanie i wykluczanie z listy członków oraz wnioskowanie o wykluczenie członka
honorowego z grona członków;
g) przyjmowanie i zwalnianie płatnych pracowników administracyjnych
Stowarzyszenia z określeniem zakresu ich obowiązków i wynagrodzeń;
h) podejmowanie wszelkich innych prac i przedsięwzięć zmierzających
do urzeczywistniania statutowych celów Stowarzyszenia.
4. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje
i przewodniczy im prezes Zarządu Głównego lub jeden z wiceprezesów.
5. Posiedzenia Zarządu Głównego mogą być zwoływane także na żądanie co najmniej połowy
jego członków.
6. W posiedzeniach Zarządu Głównego mają prawo brać udział z głosem doradczym
członkowie Komisji Rewizyjnej oraz inne osoby zapraszane przez Zarząd Główny.
7. W razie ustąpienia prezesa lub niemożności sprawowania przez niego funkcji, Zarząd
Główny powierza pełnienie obowiązków prezesa jednemu z wiceprezesów do czasu
zwołania (w terminie 2 miesięcy) Walnego Zgromadzenia Członków i wyboru nowego
prezesa.
8. Do ważności uchwał Zarządu Głównego wymagana jest obecność co najmniej połowy
członków, w tym prezesa łub jednego z wiceprezesów – uchwały zapadają zwykłą
większością głosów.
9. Pisma w imieniu Zarządu Głównego podpisują: prezes lub upoważniony przez niego
wiceprezes, zaś zobowiązania finansowe – prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes
oraz skarbnik.
§20
1. Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają ze swego grona
przewodniczącego i sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne
Zgromadzenie Członków.
§21
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej,
b) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych,
c) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz
stawianie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.
§22
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu Głównego.
Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§23
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) ze składek członkowskich,
b) z zapisów i darowizn,
c) z subwencji udzielanych przez instytucje państwowe, samorządowe i społeczne,
d) z dochodów z działalności gospodarczej,
e) z dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia.
§24
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia
służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego
członków.
Rozdział VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§25
Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną
większością głosów (50% + 1 głos) przy obecności co najmniej połowy członków
Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na liczebność uczestników w drugim
terminie.
§26
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć specjalnie w tym celu zwołane Walne
Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby
uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa jednocześnie przeznaczenie majątku
Stowarzyszenia.
3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków
wybiera Komisję Likwidacyjną i ustala jej kompetencje.