Adres:
 
ul. Radziszewskiego 11,
20-031 Lublin
 
e-mail: muzeum@umcs.lublin.pl
www.muzeum.umcs.pl
 
Godziny otwarcia:
 
Kierownik muzeum: Jerzy Kasprzak
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powołanie uniwersyteckiego Muzeum poprzedziły liczne dyskusje nad kształtem i zadaniami, które powinno spełniać. 4 czerwca 1976 r. na posiedzeniu Kolegium Rektorskiego powołany został Zespół ds. opracowania koncepcji organizacji i funkcji Muzeum. W jego skład weszli: prof. dr Tadeusz Mencel, doc. dr Kazimierz Sand i doc. dr hab. Józef Szymański. 6 stycznia 1979 r. odbyło się pierwsze posiedzenia Komisji ds. Muzeum i Archiwum UMCS. Komisji przewodniczył doc. dr hab. Józef Szymański, kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii (Wydział Humanistyczny). Oficjalne otwarcie placówki muzealnej odbyło się 3 października 1980 r., a z formalnego punktu widzenia nastąpiło to 1 grudnia 1980 r. Zarządzeniem Rektora UMCS powołany został wówczas Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa z Pracownią „Muzeum UMCS”.
 
W kolejnych latach w uniwersyteckim Muzeum gromadzono obiekty dokumentujące dzieje UMCS. Rok 1999 przyniósł zmiany w usytuowaniu organizacyjnym Muzeum w strukturze Uniwersytetu. Zarządzeniem Rektora UMCS z września 1999 r. Pracownia „Muzeum UMCS” została wyłączona z Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa. Powstała wówczas nowa jednostka organizacyjna „Archiwum i Muzeum UMCS”. W takim usytuowaniu Muzeum funkcjonuje od 1 października 1999 r. Zmiany organizacyjne nie miały jednak żadnego wpływu na funkcje realizowane przez Muzeum UMCS, którego merytoryczną działalność regulują przepisy Ustawy o muzeach z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz. U. z dnia 13 lipca 2007 r. i z późniejszymi zmianami i nowelizacjami).
 
Muzeum uniwersyteckie posiada profil historyczny i poprzez realizację funkcji kumulacyjnej, poznawczej, dokumentacyjnej i dydaktyczno-wychowawczej przedstawia w miarę wierny obraz życia Uniwersytetu w wielu płaszczyznach, prezentując przeszłość i teraźniejszość uczelni. Muzeum gromadzi dokumentację ikonograficzną Uniwersytetu oraz obiekty materialne tworzone w Uniwersytecie oraz wykorzystywane w bieżącej działalności. Pod tym pojęciem kryją się urządzenia i przyrządy wykonane przez pracowników oraz meble, stanowiące wyposażenie np. gabinetów profesorskich. Muzeum gromadzi też dokumentację ikonograficzną i materialną działalności studentów s sferze naukowej, kulturalnej i sportowej. Ważną grupę gromadzonych obiektów stanowią dzieła sztuki współczesnej, głównie rysunki, grafiki i ekslibrisy. Są to przede wszystkim prace tworzone przez artystów pracujących na Wydziale Artystycznym UMCS, a także innych pracowników Uniwersytetu, którzy, obok swoich głównych zainteresowań naukowych, parają się również sztuką. W Muzeum gromadzi się też wycinki prasowe z prasy lokalnej i krajowej, które dotykają różnych aspektów życia Uniwersytetu. Stanowią one podstawę tworzenia bibliografii UMCS. Zbiory Muzeum są udostępniane do celów naukowych i wydawniczych na ogólnie stosowanych zasadach wynikających z przepisów o muzeach i ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 
Od początku istnienia Muzeum UMCS nie doczekało się lokalu spełniającego wymagania zorganizowania wystawy stałej. Nie wpłynęło to jednak na działalność wystawienniczą, bowiem przygotowano ok. 250 wystaw czasowych. Sala wystawowa usytuowana jest w starym budynku Biblioteki Głównej UMCS jako hol w przejściu do nowego gmachu Biblioteki. Wstęp na wystawy w uniwersyteckim muzeum jest bezpłatny, a wystawy dostępne są w dniach i godzinach udostępniania Biblioteki Głównej UMCS.