Uniwersytet Warszawski
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa
tel. 22 55 25 830

gabryc.buw@uw.edu.pl
www.buw.uw.edu.pl/zbiory-specjalne/gabinet-rycin

wstęp bezpłatny (obowiązkowe posiadanie aktualnej karty bibliotecznej)
czytelnia czynna: wtorek, czwartek: godz. 9.00–18.00 (w pozostałe dni książki z księgozbioru podręcznego Gabinetu Rycin można zamawiać do Czytelni Ogólnej BUW)
kierownik: dr hab. Jolanta Talbierska
pracownicy: dr Małgorzata Biłozór-Salwa, mgr Urszula Dragońska, mgr Marcin Falkowski, mgr Małgorzata Łazicka, dr Izabela Przepałkowska, mgr Przemysław Wątroba, mgr Jarosław Wołodko

Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie powstał w 1818 roku. Obecnie w zbiorze znajduje się ok. 50 000 oryginalnych prac pochodzących z wieków XVI–XXI: rycin luźnych i w woluminach, rysunków artystycznych i architektonicznych. Najpełniej reprezentowane są wieki XVII i XVIII, przeważa twórczość artystów zachodnioeuropejskich. Podstawę zbiorów Gabinetu Rycin BUW stanowi kolekcja króla Stanisława Augusta,  zakupiona od jego spadkobierców dla nowo powstałego Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego w 1818 roku. Stanisław Kostka Potocki, inicjator kupna kolekcji, ofiarował w latach 1818–1821 część zbiorów własnych, w tym ryciny i rysunki mistrzów europejskich XVI-XVIII wieku. Po upadku powstania listopadowego w ramach represji władze carskie skonfiskowały zbiory Gabinetu Rycin i w 1832 roku  nakazały wywiezienie ich do petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie przyłączono do nich zbiór Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk (TPN) oraz kolekcję księcia Eustachego Sapiehy z Dereczyna. Dopiero w 1923 roku, na podstawie ustaleń traktatu ryskiego, Gabinet Rycin wraz z dołączonymi kolekcjami wrócił do Warszawy. W latach 1924–1939 zbiory uniwersyteckie powiększały się dzięki zakupom i darom. Najważniejszymi i największymi zespołami, które wzbogaciły Gabinet w omawianym okresie, były przede wszystkim: Archiwum Tylmana z Gameren (rysunki architektoniczne z XVII w.), kolekcje Dominika Witke-Jeżewskiego (rysunki architektoniczne z XVIII i XIX wieku), dar Izydora Krzemickiego (drzeworyty chiaroscuro z XVI–XVIII wieku) oraz Henryka Grohmana, przekazany tuż przed wybuchem II wojny światowej (grafika zachodnioeuropejska i polska XIX–XX w.). Po ostatniej wojnie do zbiorów Gabinetu Rycin przekazano kolekcję Stanisława Patka (komplementarna wobec zbiorów Jeżewskiego) oraz kolekcję książąt Lubomirskich z Łańcuta (rysunki architektoniczne z XVIII i XIX wieku). Zbiór rysunków artystycznych XVI–XX wieku liczy ok. 3500 obiektów – prac mistrzów szkół europejskich, a także autorów polskich i w Polsce działających. Wyjątkowo cenny zespół rysunków architektonicznych i dekoracyjnych (ponad 3500) jest ściśle związany z historią i kulturą Polski. Reprezentują go unikatowe w skali europejskiej archiwum Tylmana z Gameren oraz projekty z drugiej połowy XVIII wieku (w większości z kolekcji króla Stanisława Augusta) i pierwszej połowy XIX wieku. Zbiór grafiki XIX–XX wieku stosunkowo dobrze ukazuje rozwój litografii, reprezentowany dziełami artystów obcych i polskich. Ich tematyka to przede wszystkim portrety i widoki (często wydawane w seriach), a także sceny rodzajowe i historyczne. Początki nowoczesnej grafiki artystycznej prześledzić można na pracach wybitnych twórców europejskich, polskich i amerykańskich drugiej połowy XIX i początków XX wieku, a znaczna część najlepszych prac pochodzi z kolekcji H. Grohmana. Dzisiejsze obszary działalności pracowników Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie to przede wszystkim opracowanie, udostępnianie i gromadzenie zbiorów, prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie wiedzy poprzez aktywność dydaktyczną i wystawienniczą (w kooperacji z innymi instytucjami polskimi i zagranicznymi).