Dnia 29 stycznia 2020 roku Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze Stowarzyszeniem Muzeów Uczelnianych zapraszają na pierwszy w 2020 roku wykład z cyklu

“Dziedzictwo akademickie i historia nauki”.

WYKŁAD PT. „MUZEUM TO NIE TYLKO WYSTAWA” WYGŁOSI PROF. JERZY NADOLSKI

Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.30 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.
Ekspozycja muzealna będzie tego dnia otwarta do godziny 19:00

Prelegent w swoim wystąpieniu przedstawi historię Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego ze szczególnym naciskiem na badania naukowe prowadzone od czasu przedwojennego powołania Muzeum, aż do czasów współczesnych. Ponadto zaprezentuje warsztat muzealnika przyrodniczego omawiając zarówno proces tworzenia eksponatu – czyli jego preparowania, jak i specyfikę ekspozycji przyrodniczej porównując ją do form prezentacji wykorzystywanych przy okazji wystaw nieprzyrodniczych (podobieństwa i różnice). Zwróci uwagę na istotny i specyficzny aspekt magazynowania i przechowywania muzealiów przyrodniczych oraz działalność popularyzatorską realizowaną przez Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego.

Prof. Jerzy Nadolski, urodził się w 1956 roku w Łodzi. W 1975 roku ukończył szkołę średnią i uzyskał świadectwo maturalne. W latach 1975-1982 studiował na kierunku biologia, specjalność biologia molekularna i uzyskał tytuł magistra biologii. W 1995 roku otrzymał stopień doktora nauk biologicznych na podstawie rozprawy n.t. „Zróżnicowanie własności toksycznych jadu wybranych żądłówek społecznych (Hymenoptera, Aculeata)”, a w 2014 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych w oparciu o cyklu publikacji „Wpływ warunków miejskich na rozwój, kondycję i zachowanie kolonii szerszenia europejskiego Vespa crabro i osy saksońskiej Dolichovespula saxonica (Hymenoptera: Vespidae). Po ukończeniu studiów pracował w Zakładzie Chemii Toksykologicznej Instytutu Badań Środowiska i Bioanalizy Akademii Medycznej w Łodzi, a następnie w Muzeum Przyrodniczym Katedry Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie obecnie pełni funkcję Kierownika Muzeum. W między czasie był zatrudniony jako analityk medyczny w Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów w Łodzi oraz w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Na jego dorobek naukowy składa się łącznie ponad 90 prac w tym: 42 prac oryginalnych, 25 doniesień konferencyjnych oraz artykuły i opracowania o charakterze popularnonaukowym i szkoleniowym. Jest ponadto autorem wielu folderów i informatorów. Prowadził zajęcia dydaktyczne, ćwiczenia i wykłady dla studentów i uczniów rożnych typów szkół, a także wykłady popularnonaukowe o tematyce przyrodniczej dla różnych organizacji i stowarzyszeń. Wielokrotnie występował w środkach masowego przekazu. W ramach swojej działalności muzealnej opracował wiele scenariuszy i jest twórcą wielu wystaw. Pracował w redakcjach czasopism naukowych oraz był recenzentem licznych publikacji naukowych, uczestniczył także w komisjach habilitacyjnych. Prowadził działalność w towarzystwach naukowych i organizacjach społecznych pełniąc między innymi funkcję Przewodniczącego Oddziału Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, członka Rady Naukowej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi, członka zespołu opiniodawczo-doradczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, członka zarządu Rodziny Katyńskiej. Jest ponadto Ekspertem-Konsultantem Wojewódzkim Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi. Był wielokrotnie powoływany na konsultanta i eksperta przez różne inne instytucje szczebla wojewódzkiego i centralnego. Opracował nowe techniki preparowania zwierząt i eksponowania muzealiów na wystawach przyrodniczych. Kierował wielomiesięcznymi wyprawami naukowymi do Afryki zorganizowanymi przez Uniwersytet Łódzki. Był inicjatorem i współorganizatorem realizacji szeregu wielomilionowych grantów naukowych i inwestycyjnych w ramach funduszy europejskich. Został wyróżniony i otrzymał między innymi – Medal Złoty Za Długoletnią Służbę, Nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualną stopnia pierwszego za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne, Nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualną stopnia pierwszego za osiągnięcia organizacyjne, Nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualną stopnia trzeciego za osiągnięcia organizacyjne, Złotą Odznakę Uniwersytetu Łódzkiego, Srebrną odznakę Ligi Ochrony Przyrody, Brązową odznakę Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, Medal “Za zasługi dla Polskiego Towarzystwa Entomologicznego”, Medal „40 lat badań w Afryce Muzeum Narodowego w Szczecinie” za zasługi dla afrykanistyki szczecińskiej.

Dodaj komentarz