Dnia 1 lipca 2020 roku odbyło się Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych online. Walne Zgromadzenie Członków SMU zatwierdziło sprawozdanie

finansowe, merytoryczne oraz udzieliło absolutorium Zarządowi. Również Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie z kontroli działalności Stowarzyszenia za rok 2019.
Dyskutowano nad planami na rok 2020 i 2021. Poruszono sprawy konferencji, które odbędą się w październiku 2020 i 2021 roku. Omówiono przygotowania do publikacji katalogu SMU w języku angielskim „Treasures of the Polish University Heritage” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych wybrało również nowe władze na kadencję 2020-2023.
ZARZĄD STOWARZYSZENIA MUZEÓW UCZELNIANYCH
dr hab. Hubert Kowalski (Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego) – prezes,
dr Marek Bukowski (Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) – wiceprezes,
dr Magdalena Muskała (Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) – wiceprezes,
dr Marta Piszczatowska (Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) – wiceprezes,
mgr Joanna Ślaga, (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego) – wiceprezes,
mgr Marta Szaszkiewicz (Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego) – sekretarz,
dr Natalia Bahlawan (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego) – skarbnik,

KOMISJA REWIZYJNA:
dr Andrzej Ulmer (Muzeum Politechniki Warszawskiej) – przewodniczący,
mgr Katarzyna Mazur-Kulesza (Muzeum Uniwersytetu Opolskiego) – członek,
dr Marek Stępisiewicz (Muzeum Geologiczne im. Stanisława Thugutta, przy Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego) – członek,

Gratulujemy wybranym Władzom SMU. Dziękujemy za wspólne obrady, pierwsze w historii SMU on-line.