PROTEST W OBRONIE MUZEUM ZIEMI
Protest przeciwko likwidacji! / Protest przeciwko likwidacji przez restrukturyzację!
7 grudnia 2023, 10.15-11.15
ul. Pawińskiego / Warszawa

7 grudnia 2023 o godz. 11.00 w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie, ul. Księcia Trojdena 4 (wejście główne od Pawińskiego) odbywa się Zgromadzenie Ogólne PAN. Zgromadzenie Ogólne jest najważniejszym organem Akademii, który określa kierunki działania Akademii i sprawuje nadzór nad całokształtem jej działalności, podejmując w tym zakresie uchwały wiążące inne organy Akademii. Pracownicy PAN Muzeum Ziemi chcą zwrócić uwagę Zgromadzenia Ogólnego na sytuację jednostki oraz działania Władz PAN na szkodę PAN Muzeum Ziemi i samej Akademii. W tym dniu będziemy protestować przed wejściem głównym, by wszyscy członkowie Zgromadzenia Ogólnego zauważyli nas i nasz sprzeciw wobec likwidacji i likwidacji przez restrukturyzację PAN Muzeum Ziemi. Chcemy, by zgromadzenie ogólne zajęło stanowisko wobec skandalicznych działań Władz PAN względem PAN Muzeum Ziemi.
Latem 2023 roku PAN rozpoczął działania w celu likwidacji Muzeum Ziemi – naukowej jednostki pomocniczej PAN. Muzeum Ziemi miało zakończyć swoją działalność z końcem 2023 roku. Aktualnie brak jest formalnej opinii MEiN w sprawie propozycji likwidacji Muzeum Ziemi. Tym samym brak jest również uchwały organu właściwego (tj. Prezydium PAN) o likwidacji Muzeum Ziemi. Pomimo tego, w listopadzie 2023 roku, Prezes PAN podjął decyzję o restrukturyzacji jednostki. Prezes PAN podjął decyzję o zwolnieniu 65% załogi w I półroczu 2024 oraz o zawieszeniu działalności Muzeum Ziemi w 2024 roku, zakazując m.in. realizacji wystaw, działalności edukacyjnej czy zawierania umów cywilnoprawnych.
Wyraźmy sprzeciw wobec tych działań! Obrońmy Muzeum Ziemi i jego Zespół! Bądźcie z nami!
Zespół PAN Muzeum Ziemi