W przeddzień narodowego Święta Niepodległości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji 104. rocznicy odzyskania suwerenności

przez Polskę. Uczelniana uroczystość od wielu lat organizowana jest wspólnie przez Muzeum SGGW i Stowarzyszenie Wychowanków SGGW.

W wydarzeniu wzięli udział licznie zaproszeni goście.

Władze Uczelni reprezentowali: prorektor ds. rozwoju, prof. dr hab. Kazimierz Tomala, prorektor ds. współpracy międzynarodowej, dr hab. Marta Mendel, prorektor ds. dydaktyki, prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski oraz kanclerz SGGW, dr inż. Władysław W. Skarżyński.

Obecni byli również rektorzy SGGW poprzednich kadencji: prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński, rektor SGGW w latach 1996-2002 oraz prof. dr hab. Alojzy Szymański, rektor SGGW w latach 2008-2016.

W uroczystości uczestniczyli profesorowie i pracownicy Instytutu Nauk o Zwierzętach oraz Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt, które w tym roku akademickim patronują wydarzeniom w Muzeum SGGW. INZ reprezentowała prof. dr hab. Monika Michalczuk, zastępca dyrektora INZ, natomiast WHBiOZ prof. dr hab. Justyna Więcek, dziekan Wydziału. Obecni byli również dyrektorzy innych instytutów, dziekani wydziałów, grono profesorskie oraz pracownicy Uczelni. Licznie stawili się doktoranci związani z INoZ oraz studenci WHBiOZ.

Uroczystość zaszczyciła także rodzina prof. Henryka Jasiorowskiego, rektora Uczelni w latach 1975 – 1981, któremu poświęcona była pierwsza część uroczystości. Obecni byli: pan Stanisław Jasiorowski, syn profesora oraz wnukowie pan Michał Jasiorowski i pan Maciej Wasilewski z żoną Katarzyną. Sylwetkę rektora Jasiorowskiego, wybitnego znawcy i hodowcy bydła, zasłużonego profesora Uczelni, wychowawcę wielu pokoleń studentów oraz doskonałego organizatora, wspominano w kontekście zasług na płaszczyźnie naukowej, zawodowej i społecznej.

Uroczystość otworzył I zastępca rektora SGGW, prof. dr hab. Kazimierz Tomala. W swoim przemówieniu przybliżył sylwetkę rektora Henryka Jasiorowskiego poprzez liczne zasługi dla Uczelni, które wywarły decydujący wpływ na jej rozwój. Wśród nich wymienił rozwój kontaktów międzynarodowych i wyjazdów stypendialnych, decyzję rozbudowy Uczelni na Ursynowie, remont Pałacu Ursynowskiego na potrzeby rektoratu, budowę akademików, a przede wszystkim wspieranie systemu nauki, opartego na połączeniu wiedzy teoretycznej z praktycznym podstawami zawodu.

Po przemówieniu prorektora swoje wspomnienia wygłosił prof. dr hab. Henryk Grodzki, wieloletni współpracownik rektora Jasiorowskiego w Zakładzie Hodowli Bydła SGGW.

Profesor nakreślił rys biograficzny, przypomniał związki rodzinne profesora Jasiorowskiego oraz jego najważniejsze sukcesy zawodowe, wśród których wymienił funkcje pełnione w FAO i innych organizacjach międzynarodowych. Przypomniał również o tytułach doktora honoris causa nadanych przez uniwersytety w Hohenheim, Lublinie, Wrocławiu oraz przez SGGW. W dalszej części prof. Grodzki skoncentrował się na omówieniu tematyki badawczej profesora Jasiorowskiego, zwracając uwagę, że była ona prekursorska w skali światowej i wizjonerska, biorąc pod uwagę realia kraju za żelazną kurtyną. Wśród zasług profesora wymienił liczne nagrody i wyróżnienia otrzymane w kraju i zagranicą, jak również wypromowanie 28 doktorów, którym umożliwił wyjazdy zagraniczne.

W dalszej kolejności głos zabrała prof. dr hab. Elżbieta Martyniuk z Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt INZ, która kontynuowała rozpoczętą przez profesora Jasiorowskiego współpracę z FAO, będąc przez 21 lat Krajowym koordynatorem ds. zasobów genetycznych zwierząt. Wspominała, że przez wiele lat pozostawała jako badacz pod wpływem dwóch swoich wielkich mentorów, profesorów wydziału, a zarazem kolejnych rektorów Uczelni:  prof. Henryka Jasiorowskiego i prof. Marii J. Radomskiej. Prof. Martyniuk przywołała również wiele wspomnień związanych z autorytetem profesora Jasiorowskiego, odwołując się do jego wykładów na SGGW, czy też inspiracji do podjęcia pracy w FAO w Rzymie. Kreśląc portret profesora odwołała się również do wspomnień osób, które współpracowały z profesorem w FAO.

Część wspomnieniową zakończył pan Józef Rzewuski, wieloletni dyrektor Rolniczych Zakładów Doświadczalnych, wiceprezes Stowarzyszenia Wychowanków SGGW, a prywatnie przyjaciel profesora. Z perspektywy własnych doświadczeń zawodowych podkreślił znaczenie ośrodka w Brwinowie, przeznaczonego na potrzeby zootechników, o który profesor zabiegał jako rektor. Podkreślił również wielką rolę i wkład rektora Jasiorowskiego w tworzenie nowoczesnej uczelni.

Po zakończeniu części wspomnieniowej uczestnicy uroczystości przeszli do hallu z Galerią Rektorów SGGW, aby odśpiewać hymn narodowy, a następnie wspólnie śpiewać pieśni patriotyczne przy akompaniamencie Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI z towarzyszeniem solistów: Karoliny Lizer, Patrycji Ciborowskiej oraz Dariusza Pecyny.  Drugą część prowadziły doktorantki Szkoły Doktorskiej, związane z Instytutem Nauk o Zwierzętach: Magdalena Kot i Kinga Grodkowska.

Uczelniane Święto Niepodległości zakończył Apel Poległych, zorganizowany przez Stowarzyszenie Wychowanków SGGW, poświęcony członkom społeczności akademickiej poległym i pomordowanym w latach 1918-1920 i 1939-1945. Tekst Apelu odczytany został przez doktoranta Jakuba Urbana, Wartę Honorową natomiast pełnili studenci patronującego Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt. Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów pod tablicami pamiątkowymi w hallu Auli Kryształowej oraz tablicą w centralnej części starego kampusu ursynowskiego.

Relacje z uroczystości:

Wspólne obchody Święta Niepodległości w Muzeum SGGW

Obchody Święta Niepodległości w SGGW