W dniu 4 sierpnia 2021 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe

i merytoryczne oraz udzieliło absolutorium Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia. Dziękujemy wszystkim członkom za udział w Walnym Zgromadzeniu SMU.