Centrum Historii Uczelni, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
email: centrum.historii@awf.wroc.pl
tel. 71 347 3349

poniedziałki i czwartki w godz. 10.00 – 13.00, jak również w inne dni, po wcześniejszym umówieniu z pracownikami Centrum.

kierownictwo: dr hab. Ryszard Jasiński Przewodniczący Senackiej Komisji Historii AWF
pracownicy: dr Regina Kumala, Elżbieta Radziwon

Centrum Historii Uczelni, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Decyzjami Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 26 września 2002 roku oraz 25 października 2002 roku powołane zostały Centrum Historii Uczelni oraz Senacka Komisja Historii AWF. Założycielem i głównym organizatorem Centrum był nieżyjący już prof. dr hab. Bogdan Czabański, którego ideą było utworzenie, wzorem innych uczelni, Muzeum Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Był on również pierwszym przewodniczącym Senackiej Komisji Historii Uczelni. Po śmierci Profesora funkcję przewodniczącego pełnili kolejno: dr Ryszard Jezierski, prof. dr hab. Zbigniew Naglak, dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. AWF a obecnie dr hab. Ryszard Jasiński. Centrum Historii Uczelni zajmuje się gromadzeniem, zabezpieczaniem oraz udostępnianiem dokumentacji źródłowej, fotografii i eksponatów o wartościach historycznych oraz wszelkich materiałów związanych z powstaniem, rozwojem i działalnością uczelni. Centrum dokumentuje osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i sportowe, a także przechowuje i zabezpiecza materiały poświęcone wybitnym postaciom oraz istotnym wydarzeniom uczelni. Na bieżąco Centrum Historii gromadzi i zabezpiecza wszelkie dokumentacje źródłowe, eksponaty i inne dokumenty o wartościach historycznych, a także fotografie i pozyskane materiały dotyczące powstania, rozwoju i działalności uczelni. Od 2009 roku wydawany jest rocznik „Zeszyty Historyczne”, poświęcony zasłużonym postaciom AWF bądź istotnym wydarzeniom (m.in. 70-leciu uczelni w 2016 roku). Rokrocznie organizowane są okolicznościowe wystawy fotograficzne, natomiast w holu budynku mieści się stała ekspozycja prezentująca materiały archiwalne dotyczące powstania uczelni. Centrum ma w swoich zbiorach kserokopie wielu dokumentów historycznych dotyczących pierwszych lat działalności uczelni, zbiór ponad 20 000 fotografii (historycznych i aktualnych), m.in. kserokopie odręcznych życiorysów profesorów byłego Studium Wychowania Fizycznego i inne pamiątki. Cennym materiałem są również zachowane kroniki z życia studenckiego oraz na bieżąco dokumentowane wywiady z zasłużonymi dla AWF postaciami (głównie w zapisie magnetowidowym). Tradycją stały się organizowane przez Centrum Historii coroczne spotkania Rektora z Seniorami Szkoły, na których kultywuje się pamięć o wydarzeniach i postaciach uczelni.