Pracownia Dokumentacji i Informacji Etnograficznej
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytet Jagielloński

ul. Gołębia 9″
31-007 Kraków
tel. 12 663 15 40, 12 663 15 56

etnologia.uj.edu.pl/instytut/archiwum

 

Historia archiwum materiałów źródłowych IEiAK UJ sięga 1926 roku, kiedy to powołano Katedrę Etnografii Słowian z prof. Kazimierzem Moszyńskim jako kierownikiem. Od 2013 roku jednostka ta funkcjonuje w rozszerzonej formule jako Pracownia Dokumentacji i Informacji Etnograficznej.

Gromadzona przez blisko 100 lat dokumentacja posiada unikalny charakter. Stanowi ona cenne źródło informacji nie tylko dla etnologów i antropologów kulturowych, ale również dla historyków, folklorystów, językoznawców, socjologów, specjalistów od architektury, sztuki medycyny czy botaniki. Materiały te spotykają się również z zainteresowaniem dziennikarzy, działaczy regionalnych i artystów.

Działalność archiwum koncentruje się przede wszystkim na zbieraniu wyników badań terenowych: transkrypcji rozmów, notatek, fotografii, rysunków, nagrań dźwięku i obrazu. W jego zasobach znajdują się także: kwestionariusze badawcze, prace dyplomowe studentów, spuścizny naukowe pracowników (m.in. po Jadwidze Klimaszewskiej, Mieczysławie Gładyszu, Teresie Dobrowolskiej, Leszku Dzięglu i Annie Zambrzyckiej), jak również dary od osób prywatnych i instytucji pozauniwersyteckich. Do najciekawszych należą szklane klisze z lat 20 XX w. dokumentujące działalność K. Moszyńskiego, materiały Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej PTK z okresu międzywojennego, zdjęcia z podobnego czasu wykonane przez Leopolda Węgrzynowicza, oraz fotografie i diapozytywy z kolekcji Institut für Deutsche Ostarbeit z okresu okupacji niemieckiej. Wśród materiałów piśmiennych na szczególną uwagę zasługują rękopis III tomu Kultury Ludowej Słowian autorstwa K. Moszyńskiego oraz zeszyty z danymi gromadzonymi na potrzeby stworzenia Atlasu Kultury Ludowej w Polsce. Ogółem archiwum posiada około 40 tysięcy pozycji inwentarzowych i jego zbiory są stale poszerzane. Materiały udostępniane są na miejscu w czytelni bibliotecznej.

W pracowni prowadzone są też prace na przygotowaniem słownika terminologicznego etnografii i etnologii. Ponadto jednostka sprawuje pieczę nad bazą danych o źródłach do kultury ludowej Karpat, w której obecnie znajduje się ponad 23 000 rekordów. Do jej zadań należy również digitalizacja zbiorów, wsparcie działalności naukowej i popularyzacja dyscypliny.