Sala Tradycji Akademii Sztuki Wojennej
Al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa
tel. 261-814-016 lub 261-814-628 (biuro przepustek)
sekretariat.aszwoj@akademia.mil.pl

www.akademia.mil.pl

wstęp bezpłatny
wtorek, piątek: 10.00–14.00
poniedziałek – piątek: 07.30–15.30

opiekun: mjr Sebastian Kostecki (261-814-686)
Wszystkie eksponaty znajdują się w Sali Tradycji od początku istnienia Akademii Sztuki Wojennej, czyli od 1 października 2016 roku.

Sala Tradycji Akademii Sztuki Wojennej
Dnia 1 października 2016 roku rozpoczęła funkcjonowanie Akademia Sztuki Wojennej, powołana Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (DzU poz. 906). Uczelnia jest spadkobierczynią dokonań poprzednich placówek, nadal kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów, instytucji wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa. Młodzież cywilną przygotowuje do zadań publicznych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz systemu reagowania kryzysowego. Akademia Sztuki Wojennej jest przede wszystkim kontynuatorką tradycji Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej (1820–1831) oraz Wyższej Szkoły Wojennej (1919–1946). Zachowując dziedzictwo pokoleń, Akademia Sztuki Wojennej wytycza nowe kierunki rozwoju myśli wojskowej poprzez prowadzenie innowacyjnych badań, wysoką jakość kształcenia oraz wykorzystanie współczesnej wiedzy i praktyki sztuki wojennej, odpowiadając tym samym na aktualne i przyszłe potrzeby Sił Zbrojnych. Ponadto uczelnia przyczynia się do rozwoju i utrwalenia bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i NATO poprzez działalność ekspercką oraz badania w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, a także kształtowanie postaw patriotycznych i poszanowanie tradycji narodowych. Zadania te realizuje, opierając się na najwyższych wartościach etycznych i obywatelskich, takich jak: dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy, patriotyzm, rzetelność, otwartość na nowe idee i poszanowanie człowieka. Kształcenie w ramach systemu doskonalenia zawodowego oficerów SZ RP odbywa się w Wydziale Wojskowym, którego potencjał stanowią w głównej mierze nauczyciele akademiccy będący w służbie czynnej, charakteryzujący się wysoką jakością przygotowania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego. Akademia realizuje także kształcenie cywilne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studiach podyplomowych. Proces dydaktyczny prowadzony jest przez trzy wydziały akademickie: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Wydział Zarządzania i Dowodzenia oraz Wydział Wojskowy. W strukturach Akademii znajduje się jedyne w Polsce i jedno z najnowocześniejszych w Europie Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, specjalistyczne Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, a także Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, stanowiące ośrodek analiz i ekspertyz na potrzeby organów władzy publicznej. Do dyspozycji studentów pozostają nowoczesne sale wykładowe i laboratoria, 12 sal konferencyjnych, zinformatyzowana biblioteka z blisko milionem woluminów, czytelnia internetowa, blisko 1000 miejsc hotelowo-internatowych, stołówka akademicka, restauracja oraz bogata infrastruktura sportowa: hale sportowe, kryty basen, sauna, siłownia, stadion sportowy z bieżnią lekkoatletyczną i korty tenisowe. Studenci Akademii mogą uczestniczyć także w wymianie partnerskich uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus+. Wszystkie eksponaty związane z historią uczelni znajdują się w Sali Tradycji funkcjonującej od początku istnienia Akademii Sztuki Wojennej, czyli od 1 października 2016 roku.