Sala Tradycji Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
tel. 261 839 000
www.wojsko-polskie.pl/wat/

Klub WAT
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A
01-476 Warszawa

wstęp bezpłatny – wyłącznie podczas uroczystości wewnętrznych uczelni oraz Dni Otwartych. Zwiedzanie dla grup zorganizowanych jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 261 839 255, 261 839 808).

Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej
Zespół ds. Dziedzictwa Naukowego, Edukacyjnego i Kulturowego WAT
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19
00-908 Warszawa
www.bg.wat.edu.pl/dziedzictwo-naukowe/

Koordynator: Małgorzata Kopciał (tel. 261 837 608, malgorzata.kopcial@wat.edu.pl)
Pracownicy: Agnieszka Duk-Drąg, Izabella Matuszewska, Monika Stańska

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie rozpoczęła swoją działalność statutową 1 października 1951 roku. Decyzja o stworzeniu politechniki, która kształciłaby inżynierów na potrzeby Sił Zbrojnych, zapadła w kierownictwie resortu obrony narodowej w 1949 roku. Projekt uczelni, koncepcję organizacyjną oraz lokalizację opracowała powołana przez Szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Władysława Korczyca komisja pod przewodnictwem gen. bryg. inż. Floriana Grabczyńskiego z VIII Oddziału Sztabu Generalnego. Na miejsce lokalizacji uczelni wybrano teren Boernerowa – znajdowały się tam koszary, w których do września 1939 roku kwaterowały pododdziały 1. pułku artylerii przeciwlotniczej im. marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. W czasie wojny mieściły się tu m.in. zorganizowane przez Niemców warsztaty samochodowe. Powojenna historia tego terenu związana była już ze szkolnictwem wojskowym, gdyż rozlokowano tu Techniczną Szkołę Lotniczą (TSL), która została wkrótce przeniesiona do Oleśnicy i Zamościa. Na krótko zakwaterowano w tym miejscu batalion akademicki, utworzony z kompanii akademickich, które wcześniej stacjonowały na Cytadeli. Wyremontowane obiekty szkoleniowe pozostałe po TSL zostały zaadaptowane na potrzeby nowej uczelni, co w połączeniu z kolejnymi inwestycjami pozwoliło na zabezpieczenie działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej, socjalno-bytowej oraz sportowo-rekreacyjnej. Warto zauważyć, że budynki te zostały wpisane do Aktualnego wykazu zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy (na podstawie zarządzenia nr 2998/2012 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 lipca 2012 r.). Pierwsi podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej rekrutowani byli przede wszystkim z kompanii akademickich przy Politechnice Warszawskiej i Politechnice Gdańskiej. Naukę rozpoczęło wówczas 631 podchorążych – w 12 specjalnościach na 5 fakultetach. W kolejnych latach utworzono jeszcze 3 fakultety, w tym jeden magisterski studiów zaocznych. Były to fakultety: wojsk pancernych, artyleryjsko-techniczny, wojsk inżynieryjnych, wojsk lotniczych, wojsk łączności, wojsk samochodowych, uzbrojenia i radiolokacji.

Obecnie Wojskowa Akademia Techniczna jest państwową, politechniczną szkołą wyższą, a jej oferta dydaktyczna obejmuje aż 32 kierunki w ramach studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich, podyplomowych i doktoranckich. Realizowane są także kursy dokształcające i językowe. Obecną strukturę uczelni tworzą: Wydział Cybernetyki, Wydział Elektroniki, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa oraz Instytut Optoelektroniki. Wysoki poziom prowadzonych na Akademii badań naukowych, projektów oraz prac wdrożeniowych w zakresie nauk technicznych, chemicznych, fizycznych, ekonomicznych oraz wojskowych potwierdzają liczne wynalazki, innowacje i patenty, co z kolei przekłada się na zdobywanie prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Historię i tradycje Wojskowej Akademii Technicznej opowiadają dokumenty i obiekty prezentowane w Sali Tradycji WAT, znajdującej się w pomieszczeniach Klubu WAT, gdzie toczy się akademickie życie studenckie. Uroczyste otwarcie Sali Tradycji WAT, składającej się z 3 pomieszczeń, nastąpiło podczas inauguracji nowego roku akademickiego 2 października 2009 roku. Pierwsze pomieszczenie to sala nowoczesności, w której prezentowane są puchary i statuetki za osiągnięcia Akademii w ramach projektów wdrożonych w polskim przemyśle zbrojeniowym, medycznym oraz w wielu innych dziedzinach gospodarki narodowej. Drugie pomieszczenie, a zarazem główna część Sali Tradycji, prezentuje obiekty o charakterze historycznym, związane z dziejami uczelni oraz tradycjami akademii wojskowych. Można się tu zapoznać m.in. z sylwetką pierwszego komendanta WAT gen. bryg. Floriana Grabczyńskiego, a plansze informacyjne i liczne fotografie przedstawiają pierwsze lata funkcjonowania uczelni. W tej części można także zobaczyć, jak wygląda odznaka WAT, popularnie zwana „watką”. Trzecia część Sali Tradycji to sala multimedialna, gdzie odbywają się prelekcje i pokazy filmowe.

W ramach wspólnego działania na rzecz zachowania i utrwalenia pamięci oraz w trosce o pielęgnowanie tożsamości Wojskowej Akademii Technicznej jako środowiska naukowego z bogatą akademicką działalnością kulturalną, w Bibliotece Głównej WAT powołano Zespół ds. dziedzictwa naukowego, edukacyjnego i kulturalnego WAT. Głównym zadaniem zespołu jest dążenie do zachowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa związanego z historią Akademii poprzez gromadzenie i opracowanie wszelkich materiałów dokumentujących kulturę studencką, historię wydziałów (a tym samym rozwój poszczególnych dyscyplin), organizowane konferencje, osiągnięcia naukowo-badawcze kadry dydaktycznej i naukowej WAT, a także podejmowanie wszelkich działań mających na celu upowszechnianie zgromadzonej wiedzy.

Małgorzata Kopciał