Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Radziszewskiego 11
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 31
muzeum@umcs.lublin.pl

www.muzeum.umcs.pl

wstęp bezpłatny (wystawy czasowe w gmachu Biblioteki Głównej UMCS – w godzinach otwarcia Biblioteki)

kierownik: mgr Dariusz Boruch
pracownicy: mgr Anna Dubis

Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Oficjalne otwarcie Muzeum UMCS odbyło się 3 października 1980 roku, a z formalnego punktu widzenia jego działalność datuje się od 1 grudnia 1980 roku – Zarządzeniem Rektora UMCS powołany został wówczas Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa z Pracownią „Muzeum UMCS”. W kolejnych latach w uniwersyteckim Muzeum gromadzono obiekty dokumentujące dzieje UMCS. Rok 1999 przyniósł zmiany w usytuowaniu organizacyjnym Muzeum w strukturze Uniwersytetu. Zarządzeniem Rektora UMCS z września 1999 roku Pracownia „Muzeum UMCS” została wyłączona z Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa. Powstała wówczas nowa jednostka organizacyjna – Archiwum i Muzeum UMCS. W takim usytuowaniu Muzeum funkcjonuje od 1 października 1999 roku. Zmiany organizacyjne nie miały żadnego wpływu na funkcje realizowane przez Muzeum UMCS, którego merytoryczną działalność regulują przepisy Ustawy o muzeach z dnia 29 czerwca 2007 roku (Dz.U. z dnia 13 lipca 2007 roku).
Muzeum uniwersyteckie ma profil historyczny i poprzez realizację funkcji kumulacyjnej, poznawczej, dokumentacyjnej i dydaktyczno-wychowawczej przedstawia możliwie wierny obraz życia Uniwersytetu na wielu płaszczyznach, prezentując przeszłość i teraźniejszość uczelni. Muzeum gromadzi dokumentację ikonograficzną Uniwersytetu oraz obiekty materialne tworzone na Uniwersytecie, wykorzystywane w bieżącej działalności. Ważną grupę eksponatów stanowią dzieła sztuki współczesnej, głównie rysunki, grafiki i ekslibrisy. W Muzeum gromadzi się też wycinki prasowe z prasy lokalnej i krajowej, które dotykają różnych aspektów życia Uniwersytetu. Stanowią one podstawę tworzenia bibliografii UMCS. Zbiory Muzeum są udostępniane do celów naukowych i wydawniczych na ogólnie stosowanych zasadach wynikających z przepisów o muzeach i ochronie zabytków oraz opiece nad zabytkami. Działalność wystawiennicza Muzeum, przy braku pomieszczenia na zorganizowanie stałej ekspozycji, ogranicza się do wystaw czasowych, które prezentowane są w gmachu Biblioteki Głównej UMCS. Wystawy są ogólnodostępne i można je odwiedzać w godzinach pracy Biblioteki.

Dodaj komentarz