Zakład Paleozoologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Nauk Biologicznych
ul. Sienkiewicza 21
50-335 Wrocław
tel. 71 375 40 44

www.zp.uni.wroc.pl

kierownik Zakładu: dr hab. Krzysztof Stefaniak, email: krzysztof.stefaniak@uwr.edu.pl

Kolekcja Zakładu Paleozoologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zakład powstał w 1947 roku jako Katedra Paleozoologii. Pierwszym organizatorem i kierownikiem był dr Zbigniew Ryziewicz, a jego następcami byli: doc. dr hab. Teresa Czyżewska, dr hab. Teresa Wiszniowska i prof. dr hab. Adam Nadachowski. Obecnie Zakładem kieruje dr hab. Krzysztof Stefaniak.
W Zakładzie prowadzone są następujące kierunki badań:

  • ewolucja kenozoicznych kręgowców, trzeciorzędowych ryb oraz triasowych bezkręgowców z terenu Europy,
  • badania archeozoologiczne, paleoekologiczne,
  • rekonstrukcja zmian środowisk kopalnych z uwzględnieniem rosnącego wpływu człowieka,
  • badania kopalnego DNA,
  • badania izotopowe i rekonstrukcje 3D kopalnych zwierząt.

W Zakładzie znajdują się bogate kolekcje szczątków organizmów kopalnych – w tym historyczne, gromadzone od XIX wieku – systematycznie powiększane w wyniku prac wykopaliskowych. Dostarczają one cennych materiałów do badań i działalności dydaktycznej. Od odkrycia Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie w 1967 roku, pracownicy Zakładu biorą udział w jej eksploracji i badaniach. Wykopaliska prowadzono ponadto na obszarze Śląska Opolskiego (bezkręgowce i kręgowce triasowe) i Karpat (kopalny zespół ryb, ptaków, bezkręgowców i organizmów z kenozoiku). Szczątki kenozoicznych kręgowców znaleziono w stanowiskach Sudetów (Jaskinia Radochowska i jaskinie Gór Kaczawskich), Jury Krakowsko-Wieluńskiej (jaskinie: Góry Zelce, Żabia, Zegar, Biśnik, Stajnia, jaskinie w Srocku i Łutowcu oraz wiele innych), a także na stanowiskach otwartych. W Jaskini Stajnia znaleziono pierwsze w Polsce szczątki neandertalczyka. Pracownicy Zakładu brali także udział w wykopaliskach na pustyni Gobi, Krymie i Syberii. Ostatnim spektakularnym odkryciem było znalezienie prawie kompletnego szkieletu wymarłego nosorożca wraz z całym zespołem organizmów w kopalnym jeziorze w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego.