Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6
61-614 Poznań
tel. 61 829 5677

www.zbioryprzyrodnicze.amu.edu.pl

wstęp bezpłatny
poniedziałek – niedziela: 9.00–18.00
Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem po wcześniejszym pisemnym lub telefonicznym zarezerwowaniu terminu. Maksymalna liczba zwiedzających w grupie – 15 osób.

kierownik: dr hab. Szymon Konwerski
pracownicy: prof. Jerzy Błoszyk, dr Michał Kupczyk, dr Anna Rusińska, dr Jacek Wendzonka, mgr Anna Wyczyńska, mgr Aleksander Dembiński, mgr Joanna Gogol, mgr Krystyna Ziembikiewicz, mgr Teresa Lisowska, mgr Tomasz Rutkowski.

Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Zbiory Przyrodnicze są jednostką o charakterze muzealnym utworzoną na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 2004 roku. Podstawowym zadaniem jednostki jest gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów naukowych i dydaktycznych. Ponadto jednostka gromadzi dane kartograficzne oraz ikonografię o charakterze przyrodniczym, a także tworzy zasoby informacji taksonomicznych. Upowszechnia i popularyzuje wiedzę o bioróżnorodności i muzealnictwie przyrodniczym, uczestniczy w szeroko pojętej edukacji przyrodniczej społeczeństwa. Jest zapleczem materiałowym dla badań prowadzonych na Wydziale Biologii UAM i w innych jednostkach naukowych w kraju i za granicą. W nowoczesnym budynku spełniającym wszystkie normy przechowywania kolekcji przyrodniczych, znalazły się klimatyzowane pomieszczenia (o powierzchni około 600 m2) przeznaczone na poszczególne typy kolekcji (zoologiczne, botaniczne, osteologiczne i paleontologiczne) i odpowiednio wyposażone pracownie umożliwiające opracowywanie tych kolekcji. Zbiory Przyrodnicze są kontynuatorem ponad 160-letnich tradycji muzealnictwa przyrodniczego w Wielkopolsce. Jako jednostka spełniająca wymagania w zakresie zabezpieczania i ochrony cennych eksponatów, Zbiory Przyrodnicze są uprawnione na mocy decyzji Ministerstwa Środowiska do przechowywania okazów objętych konwencją waszyngtońską (CITES) przejmowanych przez służby celne. Jako jedna z nielicznych placówek muzealnych w Polsce posiadają specjalny numer nadany przez rząd Australii umożliwiający bezpośrednią wymianę okazów muzealnych. Aktualnie w ramach projektu „AMUNATCOLL” finansowanego ze środków MNiSW Polska Cyfrowa prowadzona jest digitalizacja zasobów Zbiorów Przyrodniczych.
Kolekcje szczególnie cenne, zarówno pod względem naukowym, jak i historycznym, ze względu na stan ich zachowania, kompletną dokumentację i unikatowość w skali kraju i świata, to:

 • Zielnik naczyniowych roślin tropikalnych profesora Stanisława Lisowskiego liczący ok. 150 000 arkuszy zielnikowych, w tym ponad 100 okazów typowych. Jedna z największych w Europie kolekcja roślin afrykańskich.
 • Zielnik roślin naczyniowych Zakładu Taksonomii Roślin obejmujący około 180 000 arkuszy zielnikowych, z których najstarsze pochodzą z 1792 roku.
 • Zielnik mchów liczący ponad 90 000 torebek, w tym 50 okazów typowych.
 • Zielnik ramienic profesor Izabeli Dąmbskiej, jedna z największych kolekcji ramienic w Europie, zawierająca większość typów nomenklatorycznych ramienic europejskich.
 • Kolekcja prób glebowych obejmująca ponad 30 000 prób zebranych na wszystkich kontynentach, stanowiąca podstawę badań akarologicznych w ramach tzw. polskiej szkoły akarologicznej; na jej bazie opublikowano ponad 1000 publikacji taksonomicznych i faunistycznych.
 • Kolekcje arachnologiczne: głównie roztoczy, pająków i zaleszczotków (kilka tysięcy gatunków z całego świata, w tym największy w Europie zbiór roztoczy z podrzędu Uropodina) zawierająca ponad 2000 typów nomenklatorycznych.
 • Kolekcja malakologiczna (w tym zbiór prof. J. Urbańskiego, prof. J. Rafalskiego i księdza J. Kaczmarka) licząca ponad 100 000 okazów mięczaków, zawierająca okazy typowe.
 • Zbiór entomologiczny Arkadego Fiedlera z jego pierwszej wyprawy do Ameryki Południowej.
 • Zbiór motyli Burcharda Schrencka z lat 1872–1885.
 • Zbiór chrząszczy Theodora Lackschewitza z okolic Rygi, tworzony w latach 1895–1903.
 • Zbiór motyli dr. inż. Janusza Sosińskiego (głównie z Wielkopolski i terenów górskich).
 • Zbiór motyli Antoniego, Anzelma, Marcelego i Rosława Lewandowskich, który zaczął powstawać na przełomie XIX i XX wieku.
 • Zbiór motyli z rodzaju Ornithoptera podarowany przez Jerzego Błaszczyka, obejmujący większość gatunków tego rodzaju (wszystkie na liście CITES).
 • Kolekcja oologiczna – ponad 1000 jaj ptasich, w tym ponad 200 gatunków krajowych ptaków lęgowych.
 • Kolekcja osteologiczna składająca się ze szkieletów ludzkich pozyskanych z cmentarzysk średniowiecznych.