Uniwersytet Jagielloński
Zbiory Instytutu Archeologii
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

archeo.sekretariat@uj.edu.pl

www.archeo.uj.edu.pl/instytut/zbiory

Gromadzenie obiektów o charakterze badawczym i dydaktycznym stanowiło jedno z działań priorytetowych katedry archeologii klasycznej od początku jej istnienia, tj. od 1897 roku. Zbiór objął autentyczne zabytki pochodzące z kręgu starożytnych kultur śródziemnomorskich oraz pokaźną kolekcję gipsowych odlewów ważniejszych dzieł sztuki antycznej (dziś przechowywaną w Collegium Maius); obecnie liczy on ponad 800 obiektów. Trzon kolekcji archeologicznej stanowią obiekty tzw. drobnej plastyki i zabytki kultury materialnej, jak naczynia ceramiczne, lampki, figurki terakotowe, brązy figuralne i użytkowe. Dominują obiekty pochodzące z obszaru kultury antycznej (Grecja, Italia, Cypr, Azja Mniejsza, Afryka Północna, wybrzeża Morza Czarnego) od epoki brązu po późny antyk. Najważniejsza część zbiorów to naczynia ceramiczne pochodzące ze starożytnej Grecji, choć równie ciekawie prezentuje się ceramika cypryjska czy zabytki pochodzące z Egiptu (m.in. sarkofag wraz z mumią, figurki uszebti, fragmenty tkanin koptyjskich). Osobną grupę obiektów stanowią te o charakterze pamiątek czy ciekawostek, jak kamień z muru Serwiusza Tulliusza w Rzymie czy kawałki lawy z Wezuwiusza. Wybrane zabytki prezentowane są w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, pozostała część zbioru ma charakter kolekcji dydaktycznej. Siedzibą Instytutu Archeologii UJ jest od 1971 roku Collegium Minus, budynek wchodzący w skład najstarszej zabudowy uniwersyteckiej w Krakowie, tzw. kwartału uniwersyteckiego.