Geneza powstania w Polsce pierwszego stowarzyszenia zrzeszającego muzea działające w strukturach wyższych uczelni sięga 2012 roku. Wówczas to projekty i zamysły muzealników uczelnianych, jawiące się do tej pory w sferze wyłącznie wirtualnych idei, zaczęły przekształcać się w realne działania. Pewnego rodzaju iskrą stała się współpraca między dr. hab. Hubertem Kowalskim, prof. ucz., z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, dr Magdaleną Grassmann z Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i dr. Markiem Bukowskim z Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W wyniku prowadzonych rozmów, skala rozpropagowywania idei Stowarzyszenia zataczała coraz szersze kręgi. W czerwcu 2012 roku doszło do pierwszego spotkania przedstawicieli polskich muzeów uczelnianych. Funkcję gospodarza spotkania przyjął na siebie dr Andrzej Ulmer – kierownik Muzeum Politechniki Warszawskiej. Na zaproszenie odpowiedzieli muzealnicy z Białegostoku, Poznania, Krakowa, Gdyni, Gdańska i Warszawy. W trakcie pierwszego spotkania dyskutowano na temat możliwości prowadzenia wspólnych działań i zacieśnienia współpracy pomiędzy jednostkami. Rezultatem rozmów było powołanie nieformalnego projektu „Muzea Uczelniane”. Do kolejnego spotkania doszło w murach Uniwersytetu Warszawskiego.

Skutkiem prowadzonych obrad było uruchomienie strony internetowej muzeauczelniane.pl. Równocześnie z powstaniem strony zapoczątkowane zostały prace nad wspólną objazdową wystawą planszową zatytułowaną „Muzea Uczelniane – Jesteśmy”. W ten sposób zebrany został materiał prezentujący działalność oraz zbiory poszczególnych muzeów (wówczas jeszcze kilkunastu). Główną ideą ekspozycji stało się rozpropagowanie muzeów uczelnianych na terenie całego kraju. Wystawa rozpoczęła swoją podróż po miastach Polski w listopadzie 2013 roku. Prezentowana była w siedzibach muzeów uczelnianych m.in. w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Gdyni, Poznaniu, Rzeszowie, Opolu, Krakowie. Ekspozycji towarzyszyła broszura prezentująca dziedzictwo akademickie pierwszych uczelni, które zgłosiły swój akces do Stowarzyszenia. W późniejszym czasie wydano angielską wersję przewodnika po muzeach akademickich. Materiały te są dostępne na niniejszej stronie.

Rok po pierwszym spotkaniu, w Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie doszło do czwartego już zjazdu grupy roboczej przedstawicieli muzeów uczelnianych. Na zaproszenie kustosz mgr Karoliny Grobelskiej udział w nim wzięli dr hab. prof. UKSW Piotr Majewski, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, oraz dr hab. prof. ASP Dorota Folga-Januszewska, przewodnicząca Polskiego Komitetu Narodowego ICOM. Wspólne doświadczenia przedstawicieli akademickich jednostek muzealnych po dwóch latach działań w ramach projektu spowodowały podjęcie w dniu 28 maja 2014 roku decyzji o powołaniu Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych.

Najważniejszym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju muzeów uczelnianych oraz zachowania dziedzictwa akademickiego poprzez jego ochronę, upowszechnianie, promocję, a także wspieranie gromadzenia, dokumentowania i konserwacji zabytków, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych. Prowadzona jest szeroko zakrojona działalność informacyjna, propagująca ideę muzealnictwa uczelnianego na terenie Polski, jak też poza jej granicami.

W 2015 roku przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w I Kongresie Muzealników w Łodzi. Stowarzyszenie prowadzi stałą współpracę z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów mającą na celu popularyzację idei kolekcji uczelnianych, zwrócenie uwagi na ich szczególną specyfikę, jak również na stałe podnoszenie poziomu merytorycznego muzeów uczelnianych i ich pracowników. O idei i działalności Stowarzyszenia jego członkowie informują również podczas licznych konferencji naukowych i wyjazdów szkoleniowych. W sierpniu 2015 roku nawiązano współpracę z muzeami uniwersyteckimi w północnych Włoszech. Już wcześniej informację o współpracy polskich muzeów uczelnianych i idei powołania organizacji je stowarzyszającej przedstawiono podczas obrad Zgromadzenia Generalnego European Academic Heritage Network UNIVERSUEM (w Walencji w 2013 i Hamburgu w 2014 roku). Ponadto działalność Stowarzyszenia została zaprezentowana na forum obrad UMAC (University Museums and Collections) i na ich stronach internetowych.

Idea powołania Stowarzyszenia skupiającego wąskie grono muzealników uczelnianych w Polsce jest doceniana przez różne środowiska naukowe i kulturalne. W 2015 roku Stowarzyszenie odebrało wyróżnienie w kategorii „Najlepszy muzealny projekt otwarty” w IX konkursie „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” organizowanym przez Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

W dniach 19–20 maja 2016 roku odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Muzeów Uczelnianych w Pałacu w Nieborowie (oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie). Na spotkanie przybyło 45 przedstawicieli muzeów z całej Polski reprezentujących 26 instytucji. W trakcie pierwszego dnia delegaci zaprezentowali swoje jednostki w krótkich wystąpieniach, przedstawiając historię instytucji, ich rozmiary, specyfikę zbiorów, działalność, wyzwania badawcze oraz problemy organizacyjne. Rozpoznano wspólny dla większości jednostek rys funkcjonowania – wiele muzeów uczelnianych dopiero wypracowuje sobie pozycję na uczelniach, pozostając na pograniczu między ars (szeroko rozumiane sztuka i kultura) a educatio (pełnienie odpowiedniej roli w strukturze uniwersyteckiej/akademickiej). Wśród prezentowanych muzeów znalazły się zarówno niewielkie placówki, jak i instytucje zatrudniające kilkudziesięciu pracowników. Drugiego dnia konferencji odbyło się przeprowadzone przez NIMOZ szkolenie „Podstawy digitalizacji i prowadzenia projektów digitalizacyjnych w muzeach”. Obrady zakończyły się zwiedzaniem pałacu w Nieborowie i ogrodu w Arkadii.

W 2017 roku Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych zrealizowało projekty zakreślone jeszcze szerzej. Zorganizowana w dniach 22–24 listopada 2017 w Krakowie (Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Muzeum Narodowe w Krakowie) II Konferencja Naukowa Muzeów Uczelnianych wychodziła poza próbę zaprezentowania poszczególnych akademickich jednostek muzealnych i miała na celu popularyzację badań nad teorią muzealnictwa uczelnianego, a także integrację środowiska i wspólne przyjrzenie się wyzwaniom stojącym przed tą coraz lepiej „słyszalną” grupą polskich muzeów.

Równolegle do konferencji powstał katalog zbiorów muzeów uczelnianych MUZEA UCZELNIANE – KATALOG pierwsze takie wydawnictwo w Polsce, prezentujące dziedzictwo zachowane w instytucjach bardzo różnych, ale o wspólnym akademickim mianowniku. Katalog dofinansowany przez MKiDN w ramach priorytetu koordynowanego przez NIMOZ dołączył do publikacji książkowych wydanych pod szyldem Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, które zapoczątkowała w 2016 roku pozycja Muzea i narody w Europie Środkowej. Przed pierwszą wojną światową – pierwszy polski przekład fragmentu monumentalnego omówienia historii muzealnictwa europejskiego, którą w języku francuskim opracował prof. dr hab. Krzysztof Pomian.

W 2018 roku publikacja “MUZEA UCZELNIANE. KATALOG” zgłoszona do XII edycji konkursu “Mazowieckie zdarzenia muzealne – Wierzba” przez Muzeum UW zajęła pierwsze miejsce w swojej kategorii – „Wydawnictwa muzealne”. Nagroda, udowadnia, że nasza działalność jest potrzebna i doceniana. Trwają prace nad rozszerzoną oraz docelowo tłumaczoną na angielski wersją katalogu.

W dniach 17-19 października 2018 roku w Łodzi odbyła się III Konferencja Naukowa pt.: „Muzea uczelniane: wyzwania, zagrożenia, możliwości”. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych zaś współorganizatorem Politechnika Łódzka. Celem konferencji było między innymi omówienie roli jaką spełniają muzea uczelniane, problematyki ich działalności wobec nowego Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) a także określenie nowych wyzwań, możliwości czy zagrożeń związanych z funkcjonowaniem muzeów uczelnianych. Konferencja ukazała drogi współdziałania dla środowiska akademików-muzealników służące jednemu wspólnemu celowi: zabezpieczeniu i promocji dziedzictwa polskich uczelni. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób z 62 muzeów uczelnianych z całej Polski.

W dniach 23-25 października 2019 roku w Gdańsku odbyła się IV Konferencja Naukowa pt. „Dziedzictwo akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych”. Celem konferencji było ukazanie zagadnienia integracji pomiędzy muzeami i kolekcjami uczelnianymi a samymi uczelniami wyższymi, ich infrastrukturą oraz zapleczem naukowym. Poruszone zostały kwestie sieci powiązań sprzyjających realizacji projektów badawczych i angażowaniu historycznych zbiorów w działalności dydaktycznej i upowszechniającej naukę. Ukazane zostały także zagadnienia znaczenia muzeów i kolekcji uczelnianych dla społeczności lokalnych. W konferencji wzięło udział ponad 130 osób z 78 muzeów i kolekcji uczelnianych z całej Polski. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, zaś współorganizatorami: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sekcja Historyczna Biblioteki Politechniki Gdańskiej, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Inkluzji w Bursztynie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Muzeum Gdańska. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem: Rektora Politechniki Gdańskiej, Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezydenta Miasta Gdańska, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Patronat medialny: „Forum Akademickie”, „Muzealnictwo”, „Spotkania z Zabytkami”, „Gazeta GUMED” „Gazeta Uniwersytecka UG”.

W dniach 22-23 października 2020 roku w Kielcach i Chęcinach odbyła się V konferencja naukowa muzeów uczelnianych pt. „Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki”. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, zaś współorganizatorami: Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem: Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Projekt „Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki” został dofinansowany z programu „Doskonała Nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju konferencja odbyła się w formie hybrydowej – stacjonarnie oraz on-line. Celem konferencji było zaprezentowanie dziedzictwa akademickiego i historii nauki polskich uczelni wyższych a także zaprezentowanie osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań dotyczących historii nauki i dziedzictwa akademickiego. Ponadto celem konferencji była wymiana doświadczeń między polskimi jednostkami uczelnianymi zajmującymi się dziedzictwem akademickim. Instytucje te funkcjonują na pograniczu świata nauki, kultury i historii oraz działają na rzecz zachowania dziedzictwa akademickiego poprzez jego ochronę, upowszechnianie i promocję. Są to skarbce dziedzictwa akademickiego i historii polskiej nauki. W konferencji wzięło udział ponad 60 osób z 30 muzeów i kolekcji uczelnianych z całej Polski.

W 2017 oraz 2018 roku Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych otrzymało dofinansowanie projektów ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
Realizowane projekty: „Rektor Józef Brudziński i ruch niepodległościowy na Uniwersytecie Warszawskim – wystawa i konferencja naukowa” oraz „Niepodległe uczelnie. Doktorzy honoris causa w Polsce w latach 1918-1939 – wystawa, katalog i koncert z muzyką Ignacego Jana Paderewskiego”.
W 2019 roku SMU otrzymało dofinansowanie projektu “Muzea uczelniane dla Niepodległej”
ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”, zaś w ramach Programu Dotacyjnego “Koalicje dla Niepodległej” otrzymaliśmy dofinansowanie projektu “Niepodległościowe sploty w Pałacu Branickich w Białymstoku”.

W 2020 roku SMU otrzymało dofinansowanie projektu “Treasures of the Polish University Heritage” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu powstała anglojęzyczna strona SMU (https://muzeauczelniane.pl/en) oraz wydano katalog  „Treasures Houses of Polish Academic Heritage” .

Ponadto Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało SMU środki na konferencję naukową pt. “Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki-Academic heritage for the future of science”, które odbędą się w 2020 i 2022 roku. W 2020 roku otrzymaliśmy również środki na projekt “Wirtualny Kampus Uniwersytetu Warszawskiego” z Narodowego Centrum Kultury”.

W 2019 roku Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych wraz z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęło cykl wykładów pt.: DZIEDZICTWO AKADEMICKIE I HISTORIA NAUKI. W 2021 roku rozpoczęto kolejny cykl: UNIWERSYTET WARSZAWY. NOWOCZESNA UCZELNIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. Wykłady odbywały się również w 2022 roku. Wykłady w 2023 roku odbywają się w ostatnią środę miesiąca o godz. 17.00 w siedzibie Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2021 roku, w XV edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych otrzymało II nagrodę w kategorii “Najciekawsze wydawnictwo muzealne“ za katalog „Treasure Houses of Polish Academic Heritage”, pod redakcją Huberta Kowalskiego, Marty Piszczatowskiej, Marka Bukowskiego, Magdaleny Muskały, Joanny Ślagi i Marty Szaszkiewicz.

Od 2021 roku SMU realizuje dwa projekty dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki: “Muzea, kolekcje i zbiory naukowe wyższych uczelni. Skarbnice polskiej historii nauki” oraz “Unikatowe zbiory polskiej nauki”.

W 2022 roku odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja naukowa pt.: “Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki-Academic heritage for the future of science”. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli kilkudziesięciu muzeów uczelnianych z Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Grecji, Portugalii, Włoch, Belgii, Danii, Norwegii, Niderlandów oraz Ukrainy. W konferencji udział wzięli przedstawiciele UMAC ICOM, Universeum, Coimbra oraz polskich uczelni wyższych, reprezentowali oni 54 jednostki uczelniane. Wygłoszono 60 referatów, w tym 21 stanowiły referaty przedstawicieli zagranicznych jednostek muzealnych. Uczestnicy reprezentowali 25 uczelni zagranicznych oraz 18 polskich.

Do Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych należą lub współpracują z nim przedstawiciele 108 jednostek z całej Polski:
(* – członkowie instytucjonalni płacący składki członkowskie)

1. *Centrum Historii Politechniki Białostockiej
2. Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy
3. *Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
4. Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie, Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia, Uniwersytet w Białymstoku
5. Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
6. Muzeum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
7. Muzeum Fotografii w Bydgoszczy
8. *Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego
9. *Muzeum Inkluzji w Bursztynie, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
10. *Muzeum Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
11. Sekcja Historyczna, Biblioteka Politechniki Gdańskiej
12. *Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
13. Kolekcja Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
14. Sala Tradycji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
15. Sala Tradycji Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
16. Muzeum Geologii Złóż im. Cz. Poborskiego, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej
17. Muzeum Techniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
18. Ośrodek Historii i Tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
19. Muzeum Organów Śląskich Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
20.Archiwum Organologiczne przy Muzeum Organów Śląskich w Katowicach
21. Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
22. Muzeum Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
23. *Muzeum Geologiczne Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
24. Muzeum Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
25. Archiwum Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
26. *Muzeum Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
27. Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
28. Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego
29. Kolekcja Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
30. Zbiory Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
31. Pracownia Dokumentacji i Informacji Etnograficznej, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński
32. *Muzeum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
33. Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
34. *Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius
35. Muzeum Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego
36. Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX wieku im. Ignacego Jana Paderewskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego
37. Zbiory Katedry i Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
38. Muzeum Katedry i Zakładu Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
39. Muzeum Anatomopatologiczne Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
40. Salonik Historii Pielęgniarstwa Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
41. Muzeum Stomatologii, Instytut Stomatologii, Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
42. *Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
43. Droga do Wolności – Muzeum im. gen. Władysława Andersa
44. Muzeum Podręcznika Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
45. Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
46. *Muzeum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
47. Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach
48. Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
49. Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
50. Muzeum Zoologiczne, Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
51. Muzeum Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
52. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
53. Muzeum Politechniki Lubelskiej
54. Muzeum Geologiczne im. Jana Ziomka Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
55. Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego
56. Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego
57. Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
58. Archiwum Zbiorów Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
59. Muzeum Politechniki Łódzkiej w Łodzi
60. Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
61. Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej
62. *Muzeum Uniwersytetu Opolskiego
63. *Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
64. *Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
65. Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
66. Muzeum Ziemi, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
67. Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
68. *Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
69. Kolekcja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
70. Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
71. Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego
72. Izba Historii i Tradycji, Szkoła Policji w Słupsku
73. Muzeum Medycyny i Farmacji w Sosnowcu
74. Muzeum Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
75. Izba Pamięci Polskiej Policji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
76. Muzeum przy Zakładzie Historii Medycyny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
77. Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego
78. *Muzeum Olimpizmu w Uniwersytecie Szczecińskim
79. Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu
80. Archiwum Emigracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
81. Muzeum Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
82. Muzeum Marii Grzegorzewskiej i Akademii Pedagogiki Specjalnej
83. *Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
84. Muzeum Politechniki Warszawskiej
85. Muzeum wirtualne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
86. *Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
87. Muzeum Osteologiczne Katedry Nauk Morfologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
88. Muzeum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
89. Muzeum Geologiczne im. Stanisława Józefa Thugutta, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
90. *Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
91. *Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego
92. Zielnik Wydziału Biologii, Centrum Badań Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytet Warszawski
93. Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
94. *Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
95. Sala Tradycji Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie
96. Izba Pamięci Pułku AK Baszta i Walk Powstańczych Oddziałów Armii Krajowej na Mokotowie, Uczelnia Łazarskiego
97. Ośrodek Dokumentacji Sztuki – Muzeum Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
98. Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
99. *Muzeum Geologiczne im. Henryka Teisseyre, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
100. *Muzeum Mineralogiczne im. Kazimierza Maślankiewicza, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
101. *Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
102. *Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
103. Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego im. W. Rydzewskiego
104. Kolekcja Zakładu Paleozoologii Uniwersytetu Wrocławskiego
105. Centrum Historii Uczelni Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
106. Sala Tradycji Akademii Wojska Lądowych we Wrocławiu
107. *Muzeum Politechniki Wrocławskiej
108. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego
109. Arboretum Wojsławice
110. Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów w Bagnie koło Wrocławia (afiliowane do Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu)

Członkowie wspierający 

1. Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie