Europejskie Centrum Paleontologii Uniwersytetu Opolskiego, Zakład Paleobiologii UO oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na seminarium dr. hab. Eleny Yazykovej, prof. UO

pt. “Kiedy Opole było morzem – jego najmniejsi i najwięksi mieszkańcy sprzed 90 mln lat”

SEMINARIUM ZOSTAJE ODWOŁANE

W programie:
*prezentacja książki “Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola”, pod red. Eleny Yazykovej, Opole 2019.

Referaty  okolicznościowe:
* dr hab. Mariusz Kędzierski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, „O najmniejszych mieszkańcach morza opolskiego – mikrokosmos kredy opolskiej”.
* dr Robert Niedźwiedzki z Uniwersytetu Wrocławskiego “Wielkie i groźne drapieżniki prehistorycznego morza opolskiego”.

Spotkanie odbędzie się w piątek 20.03.2020 o godzinie 16.00 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11, p. 18

***

dr hab. Elena Yazykova, prof. UO, geolog i paleontolog, doktor habilitowany z dziedziny nauk o Ziemi, profesor Uniwersytetu Opolskiego; kierownik Europejskiego Centrum Paleontologii przy Uniwersytecie Opolskim. Zainteresowania naukowe: stratygrafia i paleontologia kredowych utworów Dalekiego Wschodu Rosji oraz innych regionów świata. Badania nad zdarzeniami biotycznymi i abiotycznymi oraz nad ewolucja˛ i bioróżnorodnością różnych grup fauny mezozoicznej. Członek rady redakcyjnej międzynarodowego czasopisma naukowego Cretaceous Research oraz uniwersyteckiego czasopisma Fragmenta Naturae. Jest autorem wielu publikacji naukowych i naukowo-popularnych, w tym wydanej w roku 2018 książki “Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola”.

dr hab. Mariusz Kędzierski, prof. UJ, mikropaleontolog, sedymentolog, dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych UJ, kierownik Zakładu Sedymentologii i Analizy Paleośrodowisk ING UJ. Zainteresowania naukowe: nannoskamieniałości kredy, zmiany klimatyczne w dziejach Ziemi, wielkie wymierania, kolonizacja dna morskiego po epizodach beztlenowych, bakteryjne procesy bioelektryczne. Paleoceanografia i klimat późnej kredy,  badania morskich utworów węglanowych różnych środowisk, od głębokowodnych po szelfowe. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym wydanej w roku 2017 książki “Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola”.

dr Robert Niedźwiedzki, geolog i paleontolog, popularyzator nauk o Ziemi, pracownik naukowy Instytutu Nauk Geologicznych w Zakładzie Geologii Stratygraficznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi badania koncentrujące się na kopalnych rekinach mezozoiku i paleogenu, rozwoju drapieżnictwa w erach paleozoicznej i mezozoicznej. Zajmuje się stratygrafią i paleontologią triasu oraz kredy, a także potencjałem geoturystycznym Śląska. Jest  autorem  wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym wydanej w roku 2017 książki “Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola”.

Dodaj komentarz