Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 69
60-627 Poznań
tel. 61 848 78 13
dankos@up.poznan.pl

www.muzeum.up.poznan.pl

wstęp bezpłatny
zwiedzanie po uprzednim uzgodnieniu terminu

kustosz: mgr inż. Danuta Dados

Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Pierwsze zbiory o charakterze muzealnym były gromadzone w Bibliotece Głównej przez ówczesnego dyrektora mgr. inż. Wacława Sokołowskiego. Był on inicjatorem i gorącym propagatorem idei uruchomienia przy Bibliotece Głównej muzeum Akademii, o którego utworzenie zabiegał już w końcu lat 70. XX wieku. W drugiej połowie lat 90. inicjatywę w sprawie dalszego rozwoju Muzeum przejęło Stowarzyszenie Absolwentów. Ogromne zasługi dla ożywienia działalności Muzeum miał ówczesny prezes Stowarzyszenia mgr inż. Jan Baier. Ze środków majątkowych Stowarzyszenia wyposażono salę wystawową i podręczny magazyn. Instytucja stosuje zasady katalogowania zgodne z wytycznymi opracowania spuścizny archiwalnej po uczonych Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Wszystkie dokumenty wpływające do Muzeum zapisywane są w rejestrze przybytków. Stosuje się zapis indywidualny każdego dokumentu, podając dostawcę, opis dokumentu, datę wpływu, podpis przyjmującego oraz identyfikator dokumentu. Wpływające dokumenty scala się w jednostki tematyczne, tworząc w ten sposób jednostki inwentarzowe, które wpisywane są do inwentarzy według formatów odpowiadających wymiarom przechowywanych dokumentów. Ważniejsze materiały muzealne to zdjęcia, reprodukcje, albumy, dokumenty osobowe, medale, uchwały. Każdy dokument wpływający otrzymuje kartę indeksową, która zawiera opis i znak miejsca przechowywania. Karty indeksowe w formie kartoteki ułożone są w układzie alfabetycznym. Muzeum można odwiedzać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z jednym z pracowników. Cześć dokumentów jest udostępniona na wystawie w gablotach. Wystawa, rozplanowana chronologicznie, obrazuje historię uczelni, utrwala jej tradycje. Zgromadzone eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum, zostały podarowane przez absolwentów lub pracowników Uniwersytetu.

mgr inż. Danuta Dados