Muzeum Politechniki Warszawskiej
ul. Nowowiejska 22
00-665 Warszawa
tel. 22 234 74 93

muzeum@pw.edu.pl

www.muzeum.pw.edu.pl

wstęp bezpłatny
poniedziałek – piątek: 8.30–15.30

p.o. dyrektor: doc. dr inż. Wojciech Urbański
pracownicy: mgr Elżbieta Borysowicz, mgr Izabela Koptoń-Ryniec, Agnieszka Trzaskoma,

Muzeum Politechniki Warszawskiej

Idea muzeum technicznej uczelni w Warszawie powstała w okresie funkcjonowania Instytutu Politechnicznego im. Cara Mikołaja II. W „Tygodniku Ilustrowanym” nr 1 z dnia 4 stycznia 1902 roku zawarta jest informacja o istnieniu takiego muzeum. W okresie PRL-u powrócono do tej koncepcji. W 1978 roku z inicjatywy Rektora PW prof. Stanisława Pasynkiewicza powstało Muzeum Politechniki Warszawskiej. Jednostka ta miała za zadanie gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów dotyczących historii i tradycji PW. Kierownikiem Muzeum był mgr Tadeusz Banasik. W latach 1981–1984 w Muzeum zrealizowano siedem wystaw, a pracownicy publikowali artykuły poświęcone zbiorom oraz dziejom Politechniki Warszawskiej. Po odejściu kustosza Banasika ogłoszono konkurs na stanowisko kierownika Muzeum. Funkcję tę objął dr Andrzej Ulmer, który sprawuje ją do dziś. Do 2001 roku Muzeum było działem Biblioteki Głównej PW. W roku Jubileuszu 175-lecia Tradycji Uczelni, z inicjatywy Rektora PW prof. Jerzego Woźnickiego, podjęto decyzję o wyodrębnieniu Muzeum PW. Uchwałą Senatu z dnia 16 maja 2001 roku nr 127/XLIV/2001 utworzono Muzeum PW jako pozawydziałową jednostkę podległą pod względem organizacyjnym bezpośrednio Prorektorowi ds. Ogólnych i określono jej zadania. Powołana została Rada Muzeum PW jako organ doradczy, a opiekę merytoryczną nad Muzeum PW objęła Senacka Komisja ds. Historii i Tradycji PW. Na przełomie 2001 i 2002 roku Muzeum otrzymało nowe pomieszczenia w przybudówce Gmachu Aerodynamiki o łącznej powierzchni 450 m2. W listopadzie 2015 roku z okazji 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej, w Gmachu Głównym PW została otwarta sala ekspozycyjna, w której prezentowana jest wystawa stała „Dzieje Politechniki Warszawskiej”. W lutym 2020 roku Muzeum PW zmieniło lokalizację – obecnie pomieszczenia biurowe oraz sala wystaw czasowych znajdują się przy ul. Nowowiejskiej 22. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Politechniki Warszawskiej (Uchwała Senatu nr 426/XLIX/2019 oraz Zarządzenie Rektora PW nr 92/2019) Muzeum PW jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną prowadzącą działalność naukową, dydaktyczną i usługową w zakresie gromadzenia i upowszechniania zbiorów muzealnych dotyczących techniki i nauki oraz edukacji, w szczególności związanych z Politechniką Warszawską. Muzeum podlega Rektorowi, a nadzór merytoryczny sprawuje Prorektor ds. Nauki. Muzeum PW upowszechnia wiedzę o historii PW, a także o historii techniki i nauki oraz edukacji, w szczególności wśród studentów i pracowników uczelni. Muzeum współpracuje z Senacką Komisją ds. Historii i Tradycji. Organem opiniodawczo-doradczym jest Rada Muzeum. Działalność muzealna obejmuje aktywność wystawienniczą (wystawy stałe i czasowe; od 2002 roku zorganizowano 60 wystaw), wydawniczą (publikacje i katalogi), naukową (pozyskiwanie i katalogowanie zbiorów, organizowanie konferencji, udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych), edukacyjną (oprowadzanie wycieczek, wykłady w Klubie Seniora PW) oraz konserwację i archiwizowanie zbiorów. W ramach realizacji wystaw, udzielania informacji osobom zainteresowanym oraz tworzenia publikacji Muzeum PW współpracuje z osobami prywatnymi, jak również z instytucjami, m.in. z: Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowym w Warszawie, Narodowym Archiwum Cyfrowym, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Warszawy, Muzeum Pragi, Muzeum UW, Muzeum SGGW, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Techniki NOT, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Na zbiory Muzeum składa się ponad 6000 obiektów, w tym dokumenty, książki, fotografie, medale, pocztówki i różnego rodzaju urządzenia. Najstarsze w kolekcji są pamiątki dotyczące Stanisława Staszica.

dr Andrzej Ulmer

Dodaj komentarz