Muzeum Politechniki Warszawskiej
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
tel. (22) 234 74 93
muzeumpw@meil.pw.edu.pl

www.muzeumpw.com.pl

wstęp bezpłatny
poniedziałek – piątek: 8.30–15.30

kierownik: dr Andrzej Ulmer
pracownicy: mgr Elżbieta Borysowicz, Agnieszka Trzaskoma

Muzeum Politechniki Warszawskiej

Idea muzeum technicznej uczelni w Warszawie powstała w okresie funkcjonowania Instytutu Politechnicznego im. Cara Mikołaja II. W Tygodniku Ilustrowanym nr 1 z dnia 4 stycznia 1902 roku zawarta jest informacja o istnieniu takiego muzeum. W okresie PRL-u powrócono do tej koncepcji. W 1978 roku z inicjatywy Rektora PW prof. Stanisława Pasynkiewicza powstało Muzeum Politechniki Warszawskiej. Jednostka ta miała za zadanie gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów dotyczących historii i tradycji PW. Kierownikiem Muzeum był mgr Tadeusz Banasik. W latach 1981–1984 Muzeum zrealizowało 7 wystaw oraz opublikowało kilka artykułów. Po odejściu kustosza Banasika ogłoszono konkurs na stanowisko kierownika Muzeum. Funkcję tę przejął dr Andrzej Ulmer, który sprawuje ją do dziś.

Do 2001 roku Muzeum było działem Biblioteki Głównej PW. W roku Jubileuszu 175-lecia Tradycji Uczelni, z inicjatywy Rektora PW prof. Jerzego Woźnickiego, podjęto decyzję o wyodrębnieniu Muzeum PW. Uchwałą Senatu z dnia 16 maja 2001 roku nr 127/XLIV/2001 utworzono Muzeum PW jako pozawydziałową jednostkę organizacyjną podległą bezpośrednio Prorektorowi ds. Ogólnych i określono jej zadania. Powołana została Rada Muzeum PW jako organ doradczy, a opiekę merytoryczną nad Muzeum PW sprawuje Senacka Komisja ds. Historii i Tradycji PW. Na przełomie 2001 i 2002 roku Muzeum otrzymało nowe pomieszczenia w przybudówce Gmachu Aerodynamiki o łącznej powierzchni 450 m2 (pierwsze piętro, parter i piwnice). Ta powierzchnia okazała się odpowiednia do prowadzenia działalności muzealnej, która zgodnie z regulaminem Muzeum PW obejmuje aktywność: wystawienniczą (wystawy stałe i czasowe; od 2002 roku zorganizowano 50 wystaw), wydawniczą (publikacje i katalogi), naukową (pozyskiwanie i katalogowanie zbiorów), edukacyjną (oprowadzanie wycieczek i wykłady w Klubie Seniora PW) oraz konserwację i archiwizowanie zbiorów.

W celu realizacji wystaw Muzeum PW współpracuje z osobami prywatnymi oraz instytucjami, m.in.: Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowym w Warszawie, Narodowym Archiwum Cyfrowym, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Warszawy, Muzeum Pragi, Muzeum UW, Muzeum SGGW, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Techniki NOT, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Na zbiory Muzeum składa się ok. 5 700 obiektów, w tym dokumenty, książki, fotografie, medale, pocztówki i urządzenia trójwymiarowe. Najstarsze są pamiątki dotyczące Stanisława Staszica.

Dodaj komentarz