Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze Stowarzyszeniem Muzeów Uczelnianych w 2019 roku rozpoczęło cykl wykładów na temat dziedzictwa akademickiego i historii nauki. Kontynuujemy go również w 2020 roku.

Dnia 29 stycznia 2020 roku Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze Stowarzyszeniem Muzeów Uczelnianych zapraszają na pierwszy w 2020 roku wykład z cyklu DZIEDZICTWO AKADEMICKIE I HISTORIA NAUKI.

WYKŁAD PT. „MUZEUM TO NIE TYLKO WYSTAWA” WYGŁOSI PROF. JERZY NADOLSKI

Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.30 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, siedzibie Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.
Ekspozycja muzealna będzie tego dnia otwarta do godziny 19:00.

Prelegent w swoim wystąpieniu przedstawi historię Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego ze szczególnym naciskiem na badania naukowe prowadzone od czasu przedwojennego powołania Muzeum, aż do czasów współczesnych. Ponadto zaprezentuje warsztat muzealnika przyrodniczego omawiając zarówno proces tworzenia eksponatu – czyli jego preparowania, jak i specyfikę ekspozycji przyrodniczej porównując ją do form prezentacji wykorzystywanych przy okazji wystaw nieprzyrodniczych (podobieństwa i różnice). Zwróci uwagę na istotny i specyficzny aspekt magazynowania i przechowywania muzealiów przyrodniczych oraz działalność popularyzatorską realizowaną przez Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego.

*********************

Uczelnie wyższe są żywym, niezwykle dynamicznym organizmem, swoistym mikrokosmosem, którego ewolucję, zmienność i rozwój wyznaczają kolejne roczniki studentów otrzymujących indeksy oraz absolwentów a w sferze nieosobowej – coraz bardziej dynamiczny postęp nauki i techniki. One właśnie stanowią przedmiot zainteresowania muzeów uczelnianych, od stuleci spełniających istotną rolę w kultywowaniu i promowaniu historii nauki. Uczelnie wyższe, których główną misją jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych, od wieków są ważnym ogniwem ciągłości tradycji intelektualnej i kulturowej. Funkcjonujące w ich strukturach muzea, jako strażnicy wytworzonego przez placówki naukowe dziedzictwa nauki, podkreślają rolę, tradycję i wartości danej Alma Mater, a zarazem stają się uczestnikami „wielkiej światowej rodziny muzealnej”. W XXI wieku – najbardziej dynamicznym pod względem rozwoju muzealnictwa światowego – uczelnie wyższe podejmują liczne inicjatywy powoływania jednostek muzealnych. Zjawisko to obserwowane jest również w Polsce, a jego zasięg i intensywność spowodowały w ostatnich latach ogromną potrzebę zrzeszenia polskiego środowiska muzeów uczelnianych. Muzea Uczelniane uświadamiają społeczeństwu znaczenie dziedzictwa akademickiego jako ważnego wyznacznika tożsamości narodowej. Propagują potrzebę ochrony zabytków materialnych i niematerialnych związanych z dziedzictwem akademickim; podejmują współpracę z instytucjami państwowymi, placówkami naukowymi, muzeami oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą; organizują konferencje, szkolenia, seminaria, prelekcje, wystawy i konkursy. Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych działa na rzecz rozwoju muzeów uczelnianych oraz zachowania dziedzictwa akademickiego poprzez jego ochronę, upowszechnianie, promocję, a także wspieranie gromadzenia, dokumentowania i konserwacji zabytków, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność informacyjną, propagując ideę muzealnictwa uczelnianego na terenie Polski i poza jej granicami.

Dodaj komentarz